دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه مدلی برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

جواد فرامرز؛ یحیی کامیابی؛ جواد رمضانی


2. ارائه مدلی بر مبنای چارچوب فرهنگی هافستد برای تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

حامد فلامرزی؛ زاداله فتحی؛ حسین شفیعی