شناسایی و رتبه بندی مولفه ها و شاخص های گزارشگری یکپارچه مبتنی بر وب با رویکرد گزارشگری شهروند شرکتی با استفاده از تکنیک ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو مقطع دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

تغییرات سریع در دنیای تجارت و کسب‌وکار، سیاست‌ها و استراتژی‌های واحد تجاری را جهت ماندن در فضای رقابت، دستخوش تغییر می‌نماید. در چنین فضایی شرکت‌ها برای باقی ماندن در عرصه تجارت بین‌المللی باید نگرش خود را به فراتر از گزارشگری سنتی تغییر دهند. ازاین‌رو در این پژوهش اقدام به شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های گزارشگری یکپارچه مبتنی بر وب برای شرکت‌های ایرانی با اتخاذ رویکرد دلفی فازی و استفاده از تکنیک (FAHP) جهت رتبه‌بندی و تعیین اهمیت آن‌ها از طریقه محاسبه اوزان، مربوطه شده است. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و ازلحاظ، استراتژی اجرا توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری موردنظر خبرگان مالی و حسابداری هستند که به روش قضاوتی انتخاب‌ گردیده است. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات پژوهش مؤلفه‌ها و شاخص‌های شناسایی‌شده در چهار بعد (مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اختیاری) سازماندهی گردید و سرانجام یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بعد اصلی «مسئولیت اقتصادی» دارای بیشترین ضریب اهمیت و رتبه بوده و سه بعد دیگر به ترتیب «مسئولیت قانونی»، «مسئولیت اخلاقی» و «مسئولیت اختیاری» رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج حاصل بیانگر ابزاری از مؤلفه‌ها و شاخص‌های گزارشگری یکپارچه مبتنی بر وب با رویکرد گزارشگری شهروند شرکتی می‌باشد که می‌توان به‌عنوان ابزاری جامع برای تعیین سطح ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی در گزارشگری یکپارچه در وب‌سایت شرکت‌های ایرانی مورداستفاده قرارداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the components and indicators of web-based integrated reporting with corporate citizenship reporting approach using a combination of fuzzy Delphi and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP

نویسندگان [English]

  • fatemeh darogheh hazrati 1
  • akram taftiyan 2
  • Mahmoud moeinadin 3
1 PhD Student of Accounting, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 assistant professor, Islamic azad university, yazd, iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Rapid changes in the world of trade and business change the policies and strategies of a business unit to stay in the competitive space. In such a space, firms should change their attitude and go beyond traditional reporting to stay in the international business arena. Thus, in the present research, the components and indicators of web-based integrated reporting for Iranian firms were identified by adopting the fuzzy Delphi approach and using FAHP technique to rank and determine their importance through the relevant weights calculation. This applied research was conducted using a descriptive-survey strategy. The intended statistical population consisted of financial and accounting experts, who were selected through a judgmental sampling method. After reviewing the research literature in this study, the identified components and indicators were organized in four dimensions (economic, legal, ethical, and voluntary liability). Finally, the research findings showed that the main dimension "economic liability" has the highest coefficient of importance and rank and the other three dimensions "legal liability", "ethical liability", and "voluntary liability" assigned the next ranks to themselves. The obtained results exhibit a tool consisting of the components and indicators of web-based integrated reporting with corporate citizenship reporting approach, which can be used as a comprehensive tool to determine the presentation level of financial and non-financial information in the integrated reporting in the websites of Iranian firms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web-based integrated reporting
  • Corporate Citizenship
  • Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP)
  • Fuzzy Delphi