الگوی عوامل مؤثر بر بالندگی حسابداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

چکیده

حسابداری یک علم 3 بُعدی شامل بُعد آموزشی، پژوهشی و حرفه ای(فنی) است . با توجه به اهمیت حسابداری درسطح واحدهای اقتصادی، نظارتی و کنترلی و نقش بسزایی که حسابداری در تهیه اطلاعات، تصمیم گیریها و شفاف سازی مالی دارد، پیشرفت و نهایتا بالندگی آن اثرات بسزایی در جامعه می تواند داشته باشد. از اینرو ضروریست عوامل موثر بر مسیر بالندگی حسابداری شناسایی شوند. تحقیق حاضر که با رویکرد کیفی و به روش متاسنتز انجام شده است بابررسی 121 مقاله و نوشتار تخصصی حسابداری در ایران و جهان الگویی از عوامل موثر بر بالندگی حسابداری در ایران ارائه می دهد. نتایج این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که حسابداری در ایران هنوز به مرحله بالندگی نرسیده است. درضمن عوامل هفتگانه تاثیر گذار بر بالندگی حسابداری دراین کشور نیز عبارتند از :زیست بوم نظام اموزش عالی، زیست بوم اقتصاد، زیست بوم سیاسی، زیست بوم فرهنگی، زیست بوم اجتماعی،زیست بوم فرهنگی،زیست بوم قانونگذاری و نظارت حرفه ای.
با توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل فوق الذکر بر یکدیگر، بالندگی حسابداری محقق نخواهد شد تا زمانی که در تمامی این عوامل بهبود حاصل شود . نتایج این تحقیق می تواند برای تصمیم گیرندگان و مجریان امر در سطح آموزش عالی( اعم از دانشگاه ها و وزارت عتف)، نهادهای حرفه ای (سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن های علمی و حرفه ای)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محسابات و سایر مراجع ذیصلاح سودمند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting Maturity of Accounting in Iran

نویسنده [English]

  • zahra Dianati Deilami
Associate Professor of accounting، Faculty of financial sciences، Kharazmi University، Tehran، Iran (dianati@khu.ac.ir)
چکیده [English]

Accounting is a three-dimensional science including؛educational, research and professional (technical) dimensions. Given the importance of accounting at the level of economic, regulatory and control units and the important role that accounting has in providing information, decisions and financial transparency, its development and ultimately its growth and Maturity can have significant effects on society. Therefore, it is necessary to identify the factors affecting the growth path of accounting. The present study, which has been carried out with a qualitative approach and by the method of metasynthesis, examines 121 articles and specialized literature on accounting in Iran and the world and provides a model of factors affecting the growth of accounting in Iran. The results of this study show that accounting in Iran has not yet reached maturity. Also, the seven factors affecting the growth of accounting in this country are: Ecosystem of higher education system, Ecosystem of economy, Political ecosystem,,Cultural ecosystem, Social ecosystem, Cultural Ecosystem,, Ecological legislation and professional oversight.
Given the impact and influence of the above factors on each other, the growth of accounting will not be achieved until all these factors are improved. The results of this research will be useful.for decision makers and executives at the level of higher education (including universities and the Ministry of Science, Research and Technology) professional institutions (Auditing Organization and the Society of Certified Public Accountants of Iran and scientific and professional associations), Ministry of Economic Affairs and Finance, The Court of Audit and other competent authorities .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity of accounting
  • Accounting Growth
  • Accounting Education
  • Accounting Research
  • Accounting profession