جامعه‎پذیری حرفه‏ای و تردید حرفه‏ای در حسابرسی : آزمون نظریه هویت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

چکیده

جامعه‎پذیری حرفه ای روندی است که افراد ، خصیصه های حرفه‏ای خاص حرفه انتخاب شده شان را یاد می گیرند و درونی (جذب ) می کنند . جامعه‎پذیری حرفه‏ای ، فرایند بالنده ای است که می‎تواند توسط چندین مرحله تعریف شود . این مراحل شامل مرحله انتظاری که طی آموزش دانشکده وجود دارد ، مرحله مواجهه در سالهای اول حرفه حسابرسی و مرحله فراگیری حرفه پس از چندین سال کار در حرفه ، شناسایی گردیده است. جامعه‎پذیری حرفه‏ای تردید حرفه‏ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد . از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جامعه‎پذیری حرفه‏ای بر تردید حرفه‏ای حسابرسان می باشد . تردید حرفه‏ای شامل جستجوی دانش ، وقفه در قضاوت ، خودرای بودن ، درک میان فردی ، خوداطمینانی و ذهن پرسشگر حسابرسان است . نمونه آماری پژوهش شامل 218 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397 که به صورت تصادفی انتخاب گردید . روش پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه می باشد . برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری(SEM) به کمک نرم افزار لیزرل ، استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین جامعه‎پذیری حرفه‏ای و تردید حرفه‏ای حسابرسان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional socialization and professional skepticism in auditing: The theory of social identity

نویسندگان [English]

  • BAHRAM SHIRZAD 1
  • hashem nikomaram 2
  • HAMID REZA VAKILIFARD 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Professional socialization is a process in which individuals learn and internalize the particular vocational qualities of their chosen profession. Professional socialization is a process that can be defined by several stages. These steps include the expected phase during the faculty education, the stage of exposure in the first years of the audit profession and the stage of learning after several years of work in the profession has been identified. Professional socialization affects professional skepticism . Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of professional socialization on professional skeptics of auditors. Professional skepticism involves searching for knowledge, interruptions in judgment, self-righteousness, interpersonal understanding, self-confidence, and the mindset of the auditor's questioner. The sample consisted of 218 auditors working in the Audit Organization and the Audit Institutions of the Member of the Association of Iranian Accountants in 2018 , who were randomly selected. The method of this study is descriptive - survey and the tool used in the research is a questionnaire. Structural Equation Modeling (SEM) method was used to analyze the data and test the research hypotheses using the LISREL software. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between professional socialization and professional skepticism of the auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Professional Skepticism
  • Audit
  • private sector
  • Public Sector