بررسی تاثیرگذاری کوته بینی مدیران بر مولفه های اجتماعی-اقتصادی گزارش عملکرد پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

3 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

پایداری مفهوم گسترده ای است، که مفاهیم دیگری چون مسئولیت اجتماعی را در خود جای داده است و با مفاهیمی پایداری مفهوم گسترده ای است، که مفاهیم دیگری چون مسئولیت اجتماعی را در خود جای داده است و با مفاهیمی چون، پایداری رقابت، پایداری گزارشگری و پایداری اجتماعی به کار رفته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیرگذاری کوته بینی مدیران بر مولفه های اجتماعی-اقتصادی گزارش عملکرد پایداری می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1392 تا 1396جمع آوری گردیده است.
نتایج پژوهش حاکی است، که در میان مولفه های اقتصادی عملکرد پایداری که شامل پایداری رقابت و پایداری گزارشگری می باشند، رابطه میان کوته بینی مدیریت با هر دو پایداری رقابت و گزارشگری منفی و معنادار است و در میان مولفه های اجتماعی عملکرد پایداری که از طریق پایداری اجتماعی حاصل می شود و خود پایداری اجتماعی شامل تاثیر اجتماعی، تعهد اجتماعی و منافع اجتماعی می باشند، رابطه میان کوته بینی مدیریت با پایداری اجتماعی و تاثیر اجتماعی و تعهد اجتماعی منفی و معنادار است اما با منافع اجتماعی مثبت و بی معنی است و در آخر عدم کوته بینی مدیران و عملکرد پایداری که از ترکیب دو مولفه اجتماعی و اقتصادی است منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Managers' Lake Of Foresight on Socioeconomic Components of Sustainability Performance Report

نویسندگان [English]

  • javad daliri 1
  • Farzin Rezaei 2
  • fazel mohammadi nodeh 3
1 PhD Student in Accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Accounting. Faculty member Of Qazvin Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin
3 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Sustainability is a wider concept that incorporates other concepts of social responsibility and is examined with concepts such as sustainability of competition, sustainability of reporting and social sustainability. The purpose of this study was to investigate the effect of managers' anti-reflection on the socio-economic component of sustainability performance report. The purpose of this research is applied and from the methodological point of view is descriptive-correlational research. For this purpose, the required data from 79 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 1391 to 1395 were collected.
The results of the research indicate that among the economic components of sustainability, which includes sustainability of competition and sustainability of reporting, the relation between management's unpredictability with both competition stability and reporting is negative and significant among the social components of sustainability through Social sustainability is achieved and social sustainability includes social impact, social commitment and social benefits. The relationship between management's unpredictability with social sustainability and social impact and social commitment is negative and meaningful, but it is socially positive and meaningless and in the end The lack of managerial thinking and performance Of the two elements is negative and significant social and economic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lake Of Foresight
  • performance sustainability
  • Social responsibility
  • social component
  • economic component