تأثیر عدم اطمینان محیطی بر اجتناب از مالیات و فرارمالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

عدم اطمینان محیطی سازمان ممکن است منجر به تغییرپذیری بیشتر در گزارش سود شرکت شود، بنابراین مدیران برای کاهش این تغییرات نیاز به انعطاف پذیری ویژه ای دارند. که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انعطاف پذیری مدیریت، شرایط را برای مدیریت سود و اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری عدم اطمینان محیطی از (ضریب تغییرات فروش پنج (5) سال گذشته) و برای اندازه‌گیری اجتناب از مالیات از (نرخ مؤثر مالیات و میانگین 5 سال اخیر نرخ مؤثر مالیات) و برای اندازه‌گیری فرار مالیاتی از تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده شده است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1390 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدلی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت بررسی و آزمون شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مثبت و معناداری بر اجتناب از مالیات دارد . هم‌چنین نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر فرار مالیاتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Environmental Uncertainty on Tax Avoidance and Tax Evasion of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeid Nasiri 1
  • Ahmad Kaab Omeir 1
  • Seyed Saber Dorseh 2
1 Accounting Department, Islamic Azad, University of Ahvaz, Iran
2 PH.D. Student of Accounting, ShahidChamran, University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Although an organization’s environmental uncertainty may induce greater variability in reported earnings, managers have incentives to reduce this variability. The flexibility accorded by Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) provides managers the means to accomplish this via exercising discretion in recognizing Earnings Management and tax avoidance. So, the aim of this study is to investigate the effect of Environmental Uncertainty on Tax Avoidance and Tax Evasion of listed Companies in Tehran Stock Exchange. The coefficient of variation (CV) of sales (scaled by total assets) to capture environmental uncertainty and these three measures of Tax Avoidance in our tests: Effective tax rate, the average effective tax rate 5 years and Tax Evasion of Differences between accounting Earnings and taxable Earnings. For this purpose three hypotheses are developed and data on the 142 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 2012 to 2018 were analyzed. This regression model using combined data with a consolidated approach, reviews and tests. The results showed that the concentration Environmental Uncertainty has significant positive impact Tax Avoidance. Also the results showed that the concentration Environmental Uncertainty has significant positive impact Tax Evasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Environmental Uncertainty"
  • " Tax Avoidance "
  • "Tax Evasion"