تدوین الگوی حسابرسی پس از ترخیص کالا در گمرک مبتنی بر مدیریت ریسک با رویکرد تسهیل و توسعه تجارت خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیارگروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

در این پژوهش تدوین الگوی حسابرسی پس از ترخیص کالا در گمرک مبتنی بر مدیریت ریسک با رویکرد تسهیل و توسعه تجارت خارجی پرداهته شد.تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و از نظر داده ها از نوع تحقیقات کمی و کیفی با روش میکس متد بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ساخت محقق و مصاحبه نیمه ساختاری و روش تحلیل داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی، معادلات ساختاری بود. رگرسیون چند متغیره جهت شناسایی محرک های تأثیر گذار و درجه تأثیر آنها بر روی انجام و کنترل حسابرسی بعد از ترخیص و همچنین جهت برازش الگوی جدید از آزمون کای اسکور و جهت رتبه بندی عوامل ارزیابی کننده کیفیت الگوی جدید از آزمون فریدمن استفاده شد. جهت نیل به تدوین الگوی حسابرسی پس از ترخیص کالا سه سؤال شامل تعیین محرک های تأثیر گذار بر روی فرآیند حسابرسی پس از ترخیص، میزان تأثیر آنها و همچنین چگونگی الگوی مناسب برای حسابرسی پس از ترخیص گمرک ج.ا.ا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند که بر اساس نتایج تحقیق محرک های مانند مدیریت ریسک، قوانین و مقررات، واردکنندگان، منابع انسانی، زیر ساخت های گمرک و راهبردهای گمرک بر اجرای مناسب حسابرسی پس از ترخیص مؤثر بوده و میزان تأثیر آنها متفاوت می باشند. همچنین با استفاده از تحقیق کیفی با روش میکس متد و نظر کارشناسان متخصص، الگوی مناسب حسابرسی پس از ترخیص به طوری که بتواند گلوگاه های اجرایی را از بین ببرد تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a post-customs-clearance auditing model based on the risk management regarding facilitation and development of foreign trade

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heydarzadeh 1
  • Hassan Almasi 2
  • Alireza Amirkabiri 3
  • Kamalodin Rahmani 4
1 Ph.D. in Public Administration, Decision-Making and General Policy-Making Orientation, Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Assistant Professor, Department of Public Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate professor, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study has been implemented with the aim of developing a post-clearance audit model with the approach of facilitating and developing foreign trade in the Customs of the Islamic Republic of Iran. To achieve the above goal, three questions were analyzed, including determining the factors that affect the post-clearance audit process, their impact, and how a suitable model for post-clearance audit of the Islamic Republic of Iran. Based on the research results, incentives such as risk management, rules and regulations, importers, human resources, customs infrastructure and customs strategies are effective on the proper implementation of post-clearance audit and their impact is different. Also, using qualitative research with mixed method and the opinion of experts, an appropriate post-clearance audit model has been developed so that it can eliminate executive bottlenecks. The present research is applied and descriptive in terms of purpose and quantitative and qualitative in terms of data by mixed method. Measurement tools, questionnaire and semi-structural interview and information analysis method also include descriptive statistics, Kolmogorov–Smirnov test for data normality test, Student t-test, heuristic factor analysis, structural equations and regression multivariate has been used to identify the effective stimuli and their degree of impact on the performance and control of the audit after discharge, as well as to fit the new model, Therefore, based on the research results, practical suggestions for the proper implementation of post-clearance auditing according to the new model have been presented in a way that serves the interests of the government, businessmen and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Clearance Audit
  • Islamic Republic of Iran Customs Administration
  • Auditing Model