الگوی رفتاری مدیریت سود مبتنی بر دانش ضمنی و تجربه مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیارگروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

میزانی که مدیریت سود عملکرد واقعی را مبهم می کند می‌توان آن‌را تحت یک هزینه قلمداد نمود‌. مقاله حاضر به ارائه الگوی رفتاری مدیریت سود مبتنی بر دانش ضمنی و تجربه مدیران از طریق پیش بینی روابط علَی میان اثر شخصیتی و فردی، تجربه و دانش ضمنی مالیاتی، تجربه و دانش ضمنی حسابداری و مالی، تجربه و دانش ضمنی مدیریتی، تجربه و دانش ضمنی حسابرسی، تجربه و دانش ضمنی سیاسی، تجربه و دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی و مدیریت سود پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، حسابداران رسمی و متخصصان حرفه مالی بوده و جهت گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه بر اساس پرسشنامه استفاده‌شده است. پس از انجام آزمون‌های پایایی و روایی داده‌های نمونه، تحلیل‌های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری صورت گرفت. . نتایج پژوهش نشان داد تجربه شخصیتی و فردی، تجربه و دانش ضمنی مدیریتی، تجربه و دانش ضمنی حسابرسی و تجربه و دانش ضمنی قوانین کار و تامین اجتماعی از عامل‌هایی هستند که در الگوی رفتاری مدیریت سود موثر هستند. هر چند تجربه و دانش ضمنی مالیاتی، سیاسی و حسابداری و مالی در الگوی فازی در ارائه الگوی رفتاری شناسایی شدند اما این عامل‌ها در نظرسنجی کلی در طراحی الگوی رفتاری معنادار نبوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earning Management Behavioral Pattern Based on Implicit Knowledge and Experience of Managers

نویسندگان [English]

  • najme asadi 1
  • gholamreza karami 2
1 PhD student in accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

To the extent that earnings management obscures actual performance it can be considered at a cost. The present study presents a behavioral Pattern of implicit knowledge-based earnings management and managers' experience by predicting causal relationships between personality and individual effects, implicit tax knowledge and experience, implicit accounting and financial experience, implicit managerial experience, and implicit knowledge and experience. Audit, experience and political knowledge implicit, experience and knowledge implicit in labor and social security laws and earnings management. The statistical population of this study consisted of academic experts, public accountants and financial professionals and standard questionnaire was used to collect data. After performing the reliability and validity tests of the sample data, the related analyzes were performed based on the structural modeling approach. The results showed that personality and personal experience, implicit managerial experience and experience, implicit audit experience and experience, and implicit knowledge of labor and social security laws are factors that influence earnings management behavioral. Although implicit tax, political and accounting and financial experience and knowledge were identified in the fuzzy model in providing a behavioral model, these factors were not significant in the overall survey in designing the behavioral pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • Earnings Management Behavioral Pattern
  • Implicit Knowledge and Experience of Managers
  • PLS