تاثیر رفتارهای متهورانه مدیران بر احتمال وقوع تقلب د ر گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حسابداری ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان. ، رشت ، ایران

چکیده

با توجه به انواع رفتارهای متهورانه مدیریتی که مدیریت واحد تجاری از خود نشان میدهد این استدلال وجود دارد که رفتارهای متهورانه مدیریتی میتواند به عنوان یک عامل اثر گذار بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی باشد.هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رفتارهای متهورانه مدیریتی بر احتمال تقلب در صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 155 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، رفتار‌های خوش‌بینانه مدیریت و رفتار نمایندگی مدیریت اثر مثبت معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی دارد. همچنین، نتایج موید آن است که متغیرهای رفتار کوته‌بینانه مدیریت و قدرت متهورانه مدیریت تاثیر معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Managers Bold Behaviors on the Probability of Financial Reporting Fraud

نویسندگان [English]

  • seyed meysam hosseini 1
  • gholamreza mahfoozi 2
1 Ph.D. student, Department of Accounting Qazvin, Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant professor, Department of Economics and Accounting, Faculty of Literature and Humanities, Gilan University, Rasht , Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of bold managerial behaviors on the probability of Given the variety of bold managerial behaviors that business management demonstrates, it is argued that bold managerial behaviors can be a factor influencing the likelihood of financial statement fraud.fraud in financial statements in listed companies in Tehran Stock Exchange . To this end, four hypotheses were developed to investigate this issue and the data of 155 listed companies were analyzed for the period 2008-2017. The research regression model was tested and tested using logistic regression . The results showed that optimistic management behavior and management agency behavior had a significant positive effect on the probability of fraud in financial statements. The results also confirm that the variables of management's myopic behavior and management's bold power have no significant effect on the probability of financial fraud in companies listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probability of Financial Reporting Fraud
  • Optimistic Management Behavior
  • Management agency Behavior
  • management's myopic Behavior
  • and Bold Power of Management