جهت‌گیری اخلاقی و بی‌طرفی حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،دانشگاه آزاداسلامی،واحدعلوم وتحقیقات،تهران،ایران

2 دانشیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی، تهران،ایران

چکیده

چکیده
از جمله مسایل مهم در فلسفه اخلاق تعیین ارزش فعل اخلاقی است. در یک تقسیم کلی معیار ارزش اخلاقی افعال را می‌توان به دو دسته نسبی‌گرا (غایت‌گرا) و ایده‌آل‌گرا (وظیفه‌گرایانه) تقسیم کرد. دیدگاه نسبی‌گرا به هدف و غایت رفتار نظر دارد و ارزش اخلاقی را بر اساس نتیجه خارجی آن تعیین می‌کند. دیدگاه ایده‌آل‌گرایی و رفتار انسان فارغ از هدف و غایت و نتیجه آن نظر دارد. از این روز هدف از این پژوهش بررسی تأثیر (رابطه) جهت‌گیری اخلاقی بر بی‌طرفی حسابرس می‌باشد. بی‌طرفی حسابرس یکی از ویژگی‌های حسابرس است که در دستیابی به قضاوت‌ا حساس و دقیق الزامی است. یافته‌ها می‌باید مبنای قضاوت حسابرس باشند و هیچ‌گونه منافع شخصی نباید نقشی در قضاوت حسابرس داشته باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 272 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397 که به صورت تصادفی انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم‌افزار لیزرل، استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین جهت‌گیری اخلاقی از نوع ایده‌آل‌گرای و بی‌طرفی حسابرس رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر ان است که بین جهت‌گیری اخلاقی از نوع نسبی‌گرایی و بی‌طرفی حسابرس رابطه مثبت و معنی‌داری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ethical orientation and objectivity auditor

نویسندگان [English]

  • reza akbari 1
  • azita jahanshad 2
1 Ph.D Student of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the important issues in moral philosophy is the determination of the value of the moral act. In a general division of the moral value criterion, verbs can be divided into two categories of relativistic (goal oriented) and idealistic (task-oriented). The relativist viewpoint treats the purpose and the end, and determines the moral value based on its external outcome. The idealist view of the pursuit and behavior of humans regardless of its purpose and purpose and outcome. From this day, the purpose of this research is to examine the effect (relationship) of moral orientation on the auditor's neutrality. The auditor's neutrality is one of the characteristics of the auditor, which is essential for achieving judicious and precise judgments. Findings should be the basis for the auditor's judgment and no personal interests should play a part in the judgment of the auditor. The statistical sample of this study includes 272 auditors working in the audit institutions of the member of the official accountants community of Iran in 1397 randomly selected. The research method is descriptive survey and the tool used in the research is a questionnaire. Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze the data and test the research hypotheses using LaserLevel software. The results of the research show that there is positive and significant relationship between the idealist and impartial ethics of ethics. The results also indicate that there is no positive and significant relationship between the ethical orientation of the relativism and the neutrality of the auditor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical
  • Idealism
  • Relativism
  • auditors objectivity