ارائه الگوی مضامین گزاره‌ای نارساییِ‌‌های عملکرد مالی: مطالعه موردی شرکت پالایش نفت آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد مسجدسلیمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مسجدسلیمان، ایران

2 گروه حسابداری ، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی ، مسجدسلیمان، ایران

3 گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگوی مضامین گزاره‌ای نارساییِ‌‌های عملکرد مالی در شرکت پالایش نفت آبادان براساس فراتحلیل و تحلیل تفسیری/ساختاری جامع می‌باشد. در این پژوهش که مبتنی بر روش شناسی ترکیبی است، ابتدا ۱۴ نفر از خبرگان دانشگاه در حوزه مدیریت مالی در بخش فراتحلیل و دلفی مشارکت داشتند تا مولفه‌ها و گزاره‌های پژوهش را از میان ۷۸ پژوهش مشابه شناسایی و سپس به منظور رسیدن به کفایت نظری مولفه و گزاره‌های شناسایی شده از تحلیل دلفی استفاده شد. در بخش کمی با مشارکت۲۰ نفر از مدیران در سطوح مختلف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آبادان و با استفاده از پرسشنامه‌های ماتریسی تلاش شد تا گزاره‌های شناسایی شده در طیفی از تاثیرگذارترین گزاره‌ها تا کم‌اثرترین گزاره‌ها لایه‌بندی شوند. نتایج در بخش تحلیل کیفی از وجود ۳ مولفه اصلی در قالب ۲۰ گزاره نهایی مبتنی بر کفایت نظری حکایت دارد و در بخش کمی مشخص شد ۴ گزاره یِ، نبودتناسب بین رویه‌های تصمیم‌گیری مالی با سیستم‌های مدیریت اطلاعات؛ عدم تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای مالی شناسایی شده؛ عدم‌تدوین رویه‌های بودجه‌ریزی منسجم و عدم انعطاف‌پذیری در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها همگی به عنوان گزاره‌های مولفه‌ی پارادایم‌های نارسائی مالی در سطح استراتژیک تاثیرگذارترین علل نارساییِ‌ عملکردهای مالی در شرکت پالایش نفت آبادان تعیین شدند. نتایج این پژوهش نشان از وجود نارسایی عمده در سطح استراتژی‌های شرکت دارد که لزوم توجه به آن در شرایط اقتصادی و تحریمی امروز می‌تواند به عنوان یک راه کار اثربخش برای توسعه پایدار شرکت محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A propositional content paradigm of financial performance deficiencies: A case study of Abadan Oil Refining Company

نویسندگان [English]

  • Yousef baghlaniani 1
  • Allah Karam Salehi 2
  • ALI Mahmoodirad 3
1 Department of Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
2 Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
3 Department of Applied Mathematics, Islamic Azad University, Masjed Soleiman Branch, Masjed Soleiman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a propositional content paradigm of financial performance deficiencies in Abadan Oil Refining Company based on meta-analysis and comprehensive interpretive / structural analysis. In this research, which is based on a mixed methodology, at first 14 university experts in the field of financial management were involved in meta-analysis and Delphi to identify the research components and propositions from the same research and then to achieve the theoretical adequacy of the component and 20 managers at different levels of Abadan National Oil Products Distribution Company, using matrix questionnaires, the identified propositions were stratified into the range of the most influential propositions to the least effective ones. The results in the qualitative analysis section indicate the existence of three main components in the form of twenty final proposition based on theoretical adequacy and in the quantitative section, the four proposition , the incompatibility between financial decision-making procedures with information management systems; the lack of analysis of identified opportunities and financial threats; the lack of coherent budgeting procedures and the inflexibility of investing development are all paradigm-level propositions of financial impact paradigms which causes of financial performance failure at Abadan Oil Refinery were identified. The results of this study indicate that there is a major insufficiency in the level of corporate strategies that need to be considered in today's economic and sanctions conditions which can be considered as an effective way for sustainable development of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propositional content
  • Financial Performance Failures
  • meta-analysis
  • Propositional Layering