ارائه الگویی برای کنترل مدیریتی و رفتاری بهای تمام شده ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف غایی در تحلیل های ایمنی حفظ منابع انسانی، اجتناب از آسیب رسیدن به تجهیزات و امکانات می باشد. شعار اصلی در صنعت نفت تولید ایمن و پایدار است. تقدم واژه ایمن بر پایدار، اهمیت ایمنی را در صنعت، نمایان می‌سازد. هزینه حوادث چهار درصد تولید ناخالص داخلی است. ایمنی، کاهش حوادث و بهره‌وری در کار را به‌همراه خواهد داشت.پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و در نحوه گردآوری داده‌ها پژوهش‌های میدانی است. رویکرد پژوهش آینده‌‌نگرانه و جامعه آماری 22 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت پالایش‌گاز‌بیدبلند تشکیل می‌دهند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از پرسشنامه 9 مقیاسه AHP فازی استفاده شده است. در دی‌متیل فازی 12 نفر از اساتید ایمنی نیز بصورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. استخراج 13 مولفه موثر در بهای تمام‌شده ایمنی و رتبه‌بندی در پالایشگاه گاز بیدبلند صورت گرفته است. باتوجه به رتبه‌بندی کارشناسان و مدیران، پنج مولفه اصلی در بهای تمام شده ایمنی، که بالغ بر 50درصد از وزن بهای تمام شده ایمنی را دارند، شامل پیشگیری از: انفجارها و آتش‌سوزی، خطرات برق و تجهیزات انرژی، سقوط، خطرات ارگونومیک، خطرات ماشینی می‌باشند. پس از رتبه بندی سیزده مولفه و انتخاب پنج مولفه برتر، تحلیل رفتاری بر اساس روابط علی‌معلولی منجر به شناسایی، شش هزینه‌مستقیم و هفت هزینه غیر‌مستقیم شد. این تقسیم بندی کمک شایانی در تحلیل‌های مدیریت مخارج و منافع آتی ایمنی، خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for management and behavioral control of the cost of safety

نویسندگان [English]

  • HAMID YOUSEFIMANESH 1
  • HASHEM valipour 2
  • ESMAEIL SHAMSEDINI 3
1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
چکیده [English]

The ultimate goal in safety analysis is to preserve human resources, avoid damaging equipment and facilities. The main motto in the oil industry is safe and sustainable production. The precedence of the word safe over sustainable indicates the importance of safety in industry. The cost of accidents is four percent of GDP. Safety will reduce accidents and increase productivity at work. The present study is applied in terms of nature and purpose and in collecting data is field research. The research approach is prospective. The population consisted of 22 experts and managers of Bidboland Gas Refining Company who were selected by convenience sampling and fuzzy AHP 9-scale questionnaire was used. In fuzzy DEMATEL, 12 safety professors were selected by convenience sampling. Thirteen effective components were extracted at the cost of safety and ranking at Bidboland Gas Refinery. By ranking experts and managers, the five key factors that account for over 50% of the weight of safety costs include prevention: explosions and fire, electrical and energy hazards, falls, ergonomic hazards, and machine hazards. After ranking thirteen components and selecting the top five components, behavioral analysis based on causal relations resulted in identification, six direct costs and seven indirect costs. This segmentation will greatly help in cost management analysis and future safety benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Safety"
  • "Direct and Indirect Costs"
  • "Costs of Safety"
  • "Fuzzy DEMATEL"
  • "Fuzzy AHP"