طراحی مدل تمکین مالیاتی شرکتی براساس تئوری زمینه ای در نظام مالیاتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات،تهران ، ایران

2 استادیار حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دماوند، دماوند ، ایران.

3 استادیار حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

چکیده :
با توجه به اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی در توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف کلان اقتصادی، طراحی مدلی جهت تمکین مالیاتی شرکت ها در نظام مالیاتی ایران امری اجتناب ناپذیر می باشد.هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت تمکین مالیاتی شرکتی براساس تئوری زمینه ای در نظام مالیاتی ایران می باشد. بدین منظور با 40 نفر از خبرگان حوزه های مختلف(مدرسان دانشگاه، جامعه حسابداران رسمی،کارشناسان رسمی دادگستری، مدیران مالی شرکت ها،متخصصان امور مالیاتی ) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش پژوهش تئوری داده بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبرها، شرایط بستر،شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص تمکین مالیاتی شرکتی در نظام مالیاتی ایران ارائه شد. توسعه و تسهیل نمودن روابط بین مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی با استفاده از ابزارهای نرم افزاری و شناسایی عوامل موثر برتمکین مالیاتی شرکتی شامل فرهنگی، اقتصادی و غیر اقتصادی از دستاوردهای این پژوهش است که کمک به افزایش تمکین مالیاتی شرکتی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a corporate Tax Compliance Model Based on Date -Based Theory in Iranian Tax System.

نویسندگان [English]

  • saeed karimi 1
  • mohammad hamed khan mohammadi 2
  • seyed Mahboubeh jafari 3
1 Ph.D. Student of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran
چکیده [English]

With regard to the importance of taxation and tax revenues in economic development of the country and the realization of macroeconomic objectives, designing a model for corporate tax compliance in Iranian tax system is inevitable. The present study is aimed at providing a model for corporate tax compliance based on the underlying theory in the Iranian tax system. To this end, we interviewed with 40 experts from different fields (university professors, society of certified accountants, official justice experts, corporates’ finance managers (tax experts); and a model including causal conditions,strategies, contexts, intervening conditions, and implications for corporate tax compliance in the Iranian tax system was presented using the data-based theory research method. Developing and facilitating the relationships between taxpayers and the Iranian National Tax Administrationusing software tools and identifying factors affecting corporate tax compliance, including cultural, economic, and non-economic factors, are the achievements of this study contributing toenhance corporate tax compliance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate tax compliance
  • data-based theory
  • Financial Field Experts
  • Causal Conditions
  • Intervening Conditions