نقش کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام (شواهدی از شرکت‌های همتا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین ، ایران

چکیده

چکیده: بررسی متون پیشین نشان می‌دهد، افزایش کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی ناشی از حسابرسی، منجر به افزایش قابلیت مقایسه این اطلاعات بین شرکت‌های همتا می‌شود. از طرف دیگر، افزایش قابلیت مقایسه نیز می‌تواند ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین نقش کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام است. با استفاده از داده‌های مالی 137 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1388 تا 1397 و رگرسیون چند متغیره به برازش مدل‌های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد، بدیل مدیریت سود برای کیفیت حسابرسی، شدت رابطه منفی و معنادار بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد. این موضوع می‌تواند ناشی از مدیریت سود رو به بالا باشد. پژوهش حاضر، هم از جنبه نظری و هم از لحاظ بکارگیری روش‌های متنوع اقتصادسنجی برای استحکام بیشتر نتایج، دارای دانش‌افزایی است.

واژه‌های کلیدی: ریسک سقوط قیمت سهام، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting information comparability and stock price crash risk: The moderator role of audit quality (Evidence from peers’ firms)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Daryaei 1
  • mehdi maranjory 2
  • Yasin Fattahi 3
1 Assistant Professor in Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor in Accounting, Chalus branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran
3 M.A in Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Literature shows that increasing the quality of audit financial statements information increases the Accounting information comparability between peers’ firms. On the other hand, increasing comparability can also reduce the stock price crash risk. Using a panel data regression model, we explore the moderator role of audit quality on the relationship between the comparability of accounting information and stock price crash risk of 137 firms, for the period 2009 to 2018. The results showed that the earnings management as proxy of audit quality mitigates the severity of the negative and significant relationship between the comparability of accounting information and stock price crash risk. This can be due to upward earnings management. This conclusion is robust to the use of different control variables and econometric models. Present study contributes by providing theoretical and empirical evidence on auditing and finance literature.
Keywords: Accounting information comparability, audit quality, earnings management and stock price crash risk

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information comparability
  • Audit quality
  • earnings management and stock price crash risk