مدیریت چابک‌سازی چرخه توسعه محصولات جدید با رویکرد تولید در کلاس جهانی (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایران خودرو )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی-(مدیریت تولید و عملیات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل چابکی چرخه توسعه محصولات جدید در شرکت ایران خودرو (با رویکرد تولید در کلاس جهانی) به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می‌باشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تئوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان حوزه‌های مدیریت تولید و مدیریت کیفیت انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این فاز، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعاً 11 مصاحبه صورت گرفت. در فاز کمّی نیز، کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و از این میان، 210 نفر از روش نمونه برداری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کیفی تحقیق، بدلیل اینکه از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار جمع آوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق با خبرگان بود. در فاز کمّی تحقیق نیز، ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 42 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل چابکی چرخه توسعه محصولات جدید در شرکت ایران خودرو (بر اساس ساختار مدل پارادایمی) شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile Management of New Product Development Cycle with World Class Production Approach (Case Study: Iran Khodro Company)

نویسندگان [English]

  • pegah tarmast 1
  • Abutorab Alirezaie 2
  • Gholamreza Hashemzadeh 2
1 PhD Student in Industrial Management (Production and Operations Management) Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and explain the agility new product development cycle model in Iran Khodro Company (with world class manufacturing approach). This study, in terms of purpose, functional, in terms of approach, exploration, and in terms of data analysis, is mixed method (qualitative-quantitative). In the qualitative phase of the research and in order to design the model based on the data theory methodology, a group of experts in the fields of production management and quality, selected and interviewed in depth. During this phase, the snowball sampling method was used and the process continued until the theoretical saturation of the researcher was reached and a total of 11 interviews were conducted. In the quantitative phase, all senior, middle and senior executives of Iran Khodro Industrial Group were considered as the statistical population and 210 of them were selected by simple random sampling. In the qualitative phase of the research, because of the fundamental data theory approach, the tool for data collection was in-depth, unstructured interviews with experts. In the quantitative phase of the research, the data collection tool was a closed questionnaire and a researcher made up of 42 items that were designed based on the conceptual model. Finally, the research results led to the design of a agility new product development cycle model in Iran Khodro Company (based on the paradigm model structure), and in a large community, hypothetical model relationships were tested and validated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development
  • Agility
  • World Class Production
  • Fundamental Data Theory
  • structural equation modeling