تبیین مفهوم هرمنوتیک در ارتقاء میان رشته ای حسابداری:الزامات و ساختاربندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی حسابداری ، دانشگده علوم انسانی، واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تبیین مفهوم هرمنوتیک در ارتقاء میان رشته‌ای حسابداری است. حسابداری شاخه‌ای ازعلوم اجتماعی بوده و بطور کلی جزِء استفاده‌کننده از سایر علوم است. بطوریکه می‌توان نسبت به حسابداری یک طرز تلقی میان رشته‌ای داشت. در این راستا فهم صحیح نسبت به آن می‌تواند موجب ارتقاء حسابداری شود. نظر به اینکه هرمنوتیک در معنای عام خود هنر فهمیدن است لذا در تبیین و فهم میان رشته‌ای حسابداری استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی است و به لحاظ شیوه اجرا از نوع تحقیقات پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد با تعداد50 سوال می باشد.مدل مفهومی پژوهش براساس ادبیات موضوع ومفاهیم هرمنوتیکی میان رشته ای تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی ازاین است که فهم اولیه نسبت به میان رشته‌ای حسابداری وجود دارد که موجب ارتقاء حسابداری است اما فهم عمیق و هرمنوتیکی نسبت به میان رشته‌ای حسابداری وجود ندارد که الزام و ایجاد این نوع فهم می‌تواند موجب ارتقاء وسیع و عمیق‌تری نسبت به حسابداری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Concept of Hermeneutics in Interdisciplinary Accounting Promotion: Requirements and Structuring

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mohseni sharif 1
  • zohreh hajiha 2
  • mir feyz fallahshams 3
1 PhD Candidate, Economic and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the concept of hermeneutics in promoting interdisciplinary accounting. Accounting is a branch of social science, and in general it is part of the use of other knowledge.So we can have an interdisciplinary approach to accounting. In this regard ,a proper understanding of it can promote accounting.As hermeneutics is an art of understanding in its general sense,it has been used to explain the interdisciplinary concept of accounting. This research is descriptive in nature and it is a survey research.The research tool is standard questionnaire with 50 questions. The conceptual model of the research is developed based on the subject literature and interdisciplinary hermeneutical concepts. The results indicate that there is an initial understanding of interdisciplinary accounting that promotes accounting, but there is no deep and hermeneutical understanding of interdisciplinary accounting that commitment and creation this kind of understanding can lead to a wider and deeper promotion of accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hermeneutics
  • interdisciplinary
  • interdisciplinary hermeneutics
  • enhance accounting