بررسی اثرات کارایی تخصیصی هزینه‌های ثابت و متغیر بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد تحلیل پوششی داده ها و GMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

4 استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

یکی از وظایف مدیریت، کنترل عملیات و امور مالی شرکت است. در هنگام افزایش هزینه ها نسبت به بودجه، ‏مدیر می-تواند با تخصیص هزینه ثابت به زیر واحدها، باعث کارایی شرکت و افزایش کیفیت گزارشگری مالی ‏می‌شود. این موضوع به ویژه در بانک‌ها که خدمات واسطه‌گری مالی ارائه می‌کنند بسیار حائز اهمیت است، در این ارتباط، اطلاعات 12 بانک تخصصی و تجاری کشور طی دوره 1398-1389 جمع‌آوری و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها اندازه‌گیری شده است. . همچنین در این مطالعه برای اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی الگوی دچو و دیچو (2002) بر اساس داده‌های پانل دیتا طی دوره ی زمانی 1397-1398 به روش GMM برآورد شد. نتایج نشان دادند که کارایی تخصیصی هزینه‌های ثابت تاثیر منفی و معنادار بر شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی دارد. در مقابل، بر اساس نتایج، کارایی تخصیصی هزینه‌های متغیر تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of allocating a fixed and variable costs based on a DEA-game and GMM cross efficiency approach on financial reporting

نویسندگان [English]

  • Ali Niazi 1
  • Hashem Nikoomaram 2
  • Gholamreza Zomorodian 3
  • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 4
1 Phd student in Accounting. Accounting group. Science and Research Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran
2 Professor. Department of Accounting. Science and Research Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran
3 Assistant Prof. Department of Business Management. Central Tehran Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran
4 Professor. Department of Mathematics. Science and Research Branch. Islamic Azad University Tehran. Iran
چکیده [English]

One of the tasks of management is to control the operations and finances of the company. When increasing costs over budget, the manager can increase the company's efficiency and increase the quality of financial reporting by allocating a fixed cost to the units. This is especially important in banks that provide financial intermediation services, as high fixed costs in banks are sometimes one of the main challenges of the country's banking system. Be. Therefore, in the present study, the effects of fixed and variable cost allocation efficiency on the quality of financial reporting have been measured. In this regard, the data of 12 specialized and commercial banks of the country during the period 2010-2011 have been collected and then measured using the data envelopment analysis approach. Also, in this study, to measure the quality of accounting and financial reporting information, the Decho and Dicho (2002) model was estimated based on data panel data during the period 1397-1398 using the GMM method. The results showed that the efficiency of fixed cost allocation has a significant negative effect on the quality of accounting and financial reporting information index. In contrast, based on the results, the efficiency of variable cost allocation has a positive and significant effect on the quality of accounting and financial reporting information index..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Fixed Costs
  • Variable Costs
  • quality of financial reporting