بررسی اثرات قیمتی و تاثیر یکپارچگی مالیات و اعمال معافیت های صادراتی بر مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحدبین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی کیش، جزیره کیش ، ایران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران ایران

چکیده

مالیات بر ارزش‌افزوده ازیک‌طرف می‌تواند منبع درآمدی برای دولت باشد و از طرفی دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار و ابزار بهبود درآمد باشد و یا اینکه بر تورم تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمک به تولید و بهبود محیط کسب و کار طراحی شده و باید در این مسیر حرکت کند. این تحقیق به بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ 9 درصد بر بخش‌های تولیدی می‌پردازد. با توجه به اینکه این قانون پس از یک دوره آزمایشی از سال 1394 به اجرا گذاشته شده است، بررسی اثرات واقعی آن پس از مطالعات قبلی و با نرخ‌های فرضی متفاوت، می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد تحقق اهداف آن باشد. این مطالعه از لحاظ استفاده، کاربردی و از لحاظ روش تجزیه‌وتحلیل آمـاری از روش تحلیـل داده- ستانده مربوط به سال 1390 (به‌عنوان آخرین جدول موجود) و تحلیل حساسیت برای ارزیابی سیاست‌گذاری‌های مالیاتی استفاده می‌کند. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که با اجرای این نرخ مالیاتی، در 22 بخش تولیدی شاهد افزایش تغییرات قیمتی و افزایش تورم خواهیم بود و در 4 بخش تولیدی با مالیات بر ارزش‌افزوده 9 درصد شاهد تغییرات قیمتی و کاهش تورم خواهیم بود. همچنین نتایج نشان داد که با جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده با سایر مالیات‌ها 1.36 درصد قیمت‌ها کاهش می‌یابد. درنتیجه یکپارچگی و جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده با دیگر مالیات‌های غیرمستقیم و اعمال معافیت صادرات بر بخش‌های تولیدی باعث کاهش تورم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the tax relief export and Effects of Implementation of Value Added Tax on Manufacturing

نویسندگان [English]

  • sadegh Ehteshami 1
  • seyed Mahboubeh jafari 2
  • Negar Khosravi pour 2
1 AccountingGroup,The International Unit of the Kurdistan Workers' Party (AJA) has been established in the
2 Assistant Professor Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, SouthTehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

VAT can be a source of revenue for the government on the one hand, and a policy to correct market errors and tools to improve revenue on the other, or it can have a positive or negative effect on inflation. The VAT law is designed to help produce and improve the business environment and should move in that direction. This study examines the price effects of value added tax at a rate of 9% on manufacturing sectors. Given that this law has been implemented after a pilot period since 1394, the study of its real effects after previous studies and at different hypothetical rates, can contain valuable information about the achievement of its goals. This study uses data-output analysis method related to 2011 (as the last available table) and sensitivity analysis to evaluate tax policies in terms of use, application and statistical analysis. The results of data analysis showed that with the implementation of this tax rate, we will see an increase in price changes and inflation in 22 manufacturing sectors, and in 4 manufacturing sectors with a 9% value added tax, we will see price changes and inflation decrease. The results also show that by replacing VAT with other taxes, prices are reduced by 1.36%. As a result, the integration and replacement of value-added tax with other indirect taxes and the application of export exemptions to the manufacturing sector will reduce inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value added tax
  • Inflation
  • price emergent