بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی بر اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. نویسنده مسئول.

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

چکیده

عدم اطمینان اقتصادی ممکن است از طریق محدودیت مالی که برای شرکت ها ایجاد می کند بر اجتناب مالیاتی تأثیرگذار باشد. عدم اطمینان اقتصادی منجر به کسر تأمین سرمایه و افزایش هزینه های تأمین مالی شرکت می شود . هنگامی که بدهی ها و منابع مالی تأمین سرمایه، گران شوند و دسترسی به آن ها سخت تر شود، شرکت ها ممکن است از طریق برنامه ریزی مالیاتی با کاهش درآمد مالیاتی گزارش شده یا با افزایش اعتبارات مالیاتی، منابع جایگزینی برای آن پیدا کنند و بدین طریق مالیات های نقدی پرداخت شده را کاهش دهند. در این تحقیق جهت اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی از شاخص نرخ مؤثر مالیاتی استفاده شده است. با استفاده از نمونه‌ای شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1396و استفاده از رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیه‌ها، نتایج تحقیق نشان می‌دهد، عدم اطمینان اقتصادی بر مبنای شاخص های اندازه گیری تورم، شاخص بازده بازار سهام و نرخ تولید ناخالص داخلی، بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Economic Uncertainty on the Tax Avoidance

نویسندگان [English]

  • mehran matin fard 1
  • Aliakbar Chaharmahali 2
1 Assistant Professor, Faculty Member Of Accounting Department, Management & Social Science Faculty, Islamic Azad University-Tehran North Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty Member Of Accounting Department, Management & Social Science Faculty, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of economic uncertainty on tax avoidance in listed companies in Tehran Stock Exchange.Economic uncertainty may affect tax avoidance through the financial constraints it creates for companies. Economic uncertainty leads to a shortage of capital and increases in financing costs for the company. When debt and funding sources become more expensive and harder to access, companies may find alternative sources of tax revenue through tax planning, or by increasing tax revenues. Reduce the amount of paid taxes. In this research, an effective tax rate index has been used to measure tax evasion. Using a sample of 135 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2009- 2017 and using multivariate regression to test the hypotheses, the results of the research show that economic uncertainty based on indicators of inflation, stock market returns And the gross domestic product has a positive and significant impact on tax avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Avoidance
  • Economic Uncertainty
  • Effective Tax Rate