تحلیل عوامل بیولوژیک موثر بر بهبود حسابداری سلامت از منظر اختلالات پولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری، گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر رابطه بین پیام های پولی و آسیب های پولی را براساس عوامل بیولوژیک برای اولین بار در ایران بررسی می نماید. جامعه آماری بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند. حجم نمونه آماری براساس روش های جدید مبتنی برآزمون و با استفاده از نرم افزار سمپل پاور بوده و با توجه به نوع فرضیه رابطه ای تحقیق که ترکیبی از دومتغیر اسمی و مقیاس و ترتیبی و مقیاس می باشد آزمون کای اسکویر و آزمون اسپیرمن مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه اول مبنی بر رابطه ی دو متغیر جنسیت و اختلالات، پذیرفته نمی شود . همچنین فرضیه دوم پژوهش نیز مبنی بر رابطه ی دو متغیر سن و اختلالات پولی نیز پذیرفته نخواهد شد. بنابراین سن واختلالات پولی رابطه معناداری با یکدیگر ندارند. لذا مشخص شده است که عوامل بیولوژیک مانند سن و جنسیت با بهبود حسابداری سلامت از منظر اختلالات پولی رابطه ای ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of biological factors of affecting on the improvement health accounting from the perspective of monetary disorders

نویسندگان [English]

  • Dariush Omidi Ghasemabad 1
  • Sina Kheradyar 2
  • Fadhil Mohammadi Nodeh 3
  • ebrahim chirani 4
1 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Lahijan Branch, Iran
4 Management Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between monetary messages and monetary damage based on biological factors for the first time in Iran. The statistical population of the banks are members of the Tehran Stock Exchange. The statistical sample size is based on new methods based on test and using sample power software and according to the type of research relationship hypothesis which is a combination of two nominal variables and scale and sequence and scale, Chi-square test and Spearman test are used. Is. The first hypothesis that the relationship between the two variables of gender and disorders is not accepted. Also, the second hypothesis of the research based on the relationship between two variables of age and monetary disorders will not be accepted. Therefore, age and monetary disorders are not significantly related to each other. Therefore, it has been found that biological factors such as age and gender are not related to improving health accounting in terms of monetary disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Accounting
  • Monetary Disorders
  • Bank
  • Biological Factors