دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-225 
2. آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی

صفحه 15-28

مهدی مران جوری؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ زهرا پورزمانی؛ سید محمد رضا رییس زاده


3. رفتار نامتقارن هزینه: مروری بر متون و روش‌شناسی

صفحه 29-50

محبوبه سادات مرتضوی نصیری؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی‌مهد


5. هزینه نمایندگی و ارزش اطلاعات حسابداری در بازار رقابتی

صفحه 65-74

جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم؛ فرانک علی محمدی


6. لابی‌گری شرکت، دیدگاه و محافظه‌کاری حسابداری

صفحه 75-92

محمود لاری دشت بیاض؛ شعبان محمدی؛ نادر نقش بندی


7. نقش نظام راهبری اطلاعات حسابداری باکیفیت در انتخاب سرمایه‌گذاری

صفحه 93-106

علی محمد علی محمدی؛ افسانه توانگر؛ محمدجواد شریفی


10. طراحی یک مدل شایستگی برای مدیران در راستای سود دهی سازمان،مورد مطالعه قطار شهری تهران

صفحه 149-166

فرناز بهشتی زواره؛ ایرج سلطانی؛ سیدعلی‌اکبر نیلی پور طباطبایی