دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1399، صفحه 1-373 
6. نقش مدیریت ریسک تاثیر اجتماعی بر رابطه بین عملکرد پایدار و کارایی سرمایه گذاری

صفحه 89-105

حمزه عسگری رشتیانی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی


9. تبیین رابطه رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی ویجئو با عملکرد مالی و ارزش شرکت

صفحه 145-156

میلاد بیابانی؛ زهرا لشگری؛ احمد یعقوب نژاد؛ فرزانه حیدرپور


16. تدوین مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران

صفحه 277-298

محمد طاهری؛ حسین جهانگیرنیا؛ محمدحامد خان محمدی؛ رضا غلامی جمکرانی


17. تکنیک های فراتحلیل در پژوهش های حسابداری و حسابرسی

صفحه 299-311

شاهپور قربانی؛ اعظم شکری؛ سید حسین حسینی؛ بهرام همتی