دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 1-319 
5. سبک های تفکر و بی طرفی حسابرس

صفحه 69-82

صدیقه پیکرنگار قلعه رودخانی؛ بهمن بنی مهد؛ سینا خردیار؛ حمید رضا وکیلی فرد


9. انواع، سطوح و مراحل حسابرسی منابع انسانی: کاربست روش فراترکیب

صفحه 135-157

سیدرضا سیدجوادین؛ حسین صفری؛ بیتا مشایخی؛ فاطمه تقی پور


10. ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد مالی نمایشگاه های تجاری در ایران

صفحه 159-168

هوشنگ گودرزی؛ حسین وظیفه دوست؛ سید جمال الدین طبیبی


11. بررسی کیفیت و پایداری اقلام تعهدی: رویکرد متن کاوی

صفحه 169-185

زهره زیودار؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی


12. تدوین مدل ارزیابی کیفیت افشای اختیاری

صفحه 187-206

خدیجه ربیعی؛ کاوه مهرانی؛ آ رش تحریری


19. آزمون تجربی اهمیت افشای اختیاری اطلاعات غیر مالی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 289-298

سید مجید رئوفی؛ محمد رضا وطن پرست؛ کیهان آزادی؛ فاضل محمدی نوده؛ مهدی مشکی میاوقی


21. شفافیت گزارش گری مالی، گزارش حسابرسی و تغییرات ساختار سرمایه شرکت ها

صفحه 321-338

حسین مقدم؛ نگار خسروی پور؛ زهرا لشگری؛ غلامرضا فرساد؛ افسانه توانگر