دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت (JMAAK) - اهداف و چشم انداز