دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت (JMAAK) - واژه نامه اختصاصی