دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت (JMAAK) - اصول اخلاقی انتشار مقاله