شماره جاری: دوره 10، شماره 37، بهار 1400، صفحه 1-324 

4. رابطه میان ماکیاولیسم و عملکرد شغلی حسابرسان

صفحه 43-58

مهدیه انصاری؛ بهمن بنی مهد؛ حسین حسینی


7. آزمون تجربی همگرایی تصمیمات مدیران و سهامداران مبتنی بر ابهام کم در اطلاعات حسابداری

صفحه 83-96

جعفر خانمحمدی فرد؛ فرزین رضایی؛ عبدالصمد خلعتبری لیماکی؛ ایوب احمدی


13. ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالی

صفحه 173-202

بهاره حقیقی طلب؛ محمدرضا عباس زاده؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ جمال نظری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-5785