شماره جاری: دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 1-360 

4. افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و آثار آن‌ها (با تأکید بر انطباق تئوری‌های علامت‌دهی و مشروعیت)

صفحه 67-86

فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها


16. ارائه الگوی ضعف کنترل های داخلی براساس معیارهای کنترلی شاخص کیفی حسابداری

صفحه 255-267

عباس غفاری قاضیانی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی


18. طراحی مدل عملیاتی حسابرسی فرهنگی

صفحه 285-300

میترا آفتاب آذری؛ رضا رسولی


22. بررسی اثرات مشترک هویت اجتماعی و فشارهای نهادی بر کیفیت حسابرسی

صفحه 361-379

طاهر ابراهیم زاده؛ نوروز نوراله زاده؛ نگار خسروی پور


23. تاثیرویژگی تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمانی حسابرسان: آزمونی از نظریه خودتعیین کنندگی

صفحه 381-396

فاطمه آزره؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی لرگانی؛ زهرا دیانتی دیلمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-5785