نویسنده = هاشم نیکومرام
تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا


سبک حسابرس، مدت تصدی حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 9-22

عبدالرضا محسنی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام


مولفه‌های کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 23-40

رضا غلامی جمکرانی؛ هاشم نیکومرام؛ سید عباس موسویان؛ فریدون رهنمای رودپشتی


پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر متغیر ضریب واکنش سود

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-16

هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ حمید احمدزاده


حسابداری و تکنولوژی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 151-164

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ بهاره بنی طالبی دهکردی


بررسی تاثیرشهرت حسابرس بررابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 77-88

هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا؛ سمانه خسروپور