نویسنده = بهاره بنی طالبی دهکردی
تبیین نقشه های مفهومی جهت آموزش حسابداری بر اساس تئوری یادگیری آزوبل

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 215-232

صادق صادقی ده چشمه؛ بهاره بنی طالبی دهکردی


انتخاب بهینه کنشگران غیر انسانی موثر بر سیستم اطلاعات حسابداری

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 195-214

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حامد سمرقندی


تبیین نظریه ساختاردهی گیدنز در تحقیقات حسابداری از منظر دانش

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 219-238

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ رضا خسروی


بررسی تأثیر تیپ های شخصیتی A ،B،C و D حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 71-86

سپیده نادری؛ بهاره بنی طالبی دهکردی؛ احمد غضنفری


تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا


حسابداری و تکنولوژی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 151-164

فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ بهاره بنی طالبی دهکردی