نویسنده = قدرت اله طالب نیا
ارائه الگوی سیستم‌حسابداری مدیریت مبتنی بر قابلیت پویای سیستم اطلاعات حسابداری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 1-13

علی عزیزی مهر؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد


ارزش های انگیزشی و تجاری سازی در مؤسسات حسابرسی

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 213-230

سعید امینی؛ آزیتا جهانشاد؛ محمد حسن جنانی؛ قدرت الله طالب نیا


پیامدهای وابستگی اقتصادی حسابرس بر کیفیت گزارش گری مالی با توجه به مکانیزم های راهبری شرکتی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 29-46

مرتضی متوسل؛ قدرت الله طالب نیا؛ احمد یعقوب نژاد


بررسی تاثیر راهبری شرکتی، رقابت پذیری و محافظه کاری مدیریتی بر قیمت گذاری توزیع اطلاعات

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 363-388

مهسا الهامی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت الله طالب نیا


تبیین الگوی نوین هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت زمان‌گرای عصبی-فازی (TDABC-ANFIS) (مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان)

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 301-316

بهمن بازگیر؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فائق احمدی


ارائه مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 411-430

حسین یاراحمدی؛ مسعود طاهری نیا؛ ابراهیم گیوکی؛ قدرت الله طالب نیا


عوامل موثر تمرکز بازار حسابرس بر سبک تصمیم‌گیری حسابرس

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 179-199

مهدی گوهری؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا؛ محمد حسن جنانی


بررسی اثرات کاهش پیچیدگی گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 183-203

غلامرضا بیگلرخانی؛ قدرت الله طالب نیا


شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 1-20

جواد معصومی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت الله طالب نیا


نقش مدیریت دارایی، بدهی (ALM) در صنعت بیمه در بهبود پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 223-238

محمد اوسطی؛ قدرت الله طالب نیا؛ حمید رضا وکیلی فرد


مطالعه استانداردهای حسابداری از منظر قابلیت فهم آن ها توسط مخاطبان: تحلیل محتوا و سنجش خوانایی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 31-50

اعظم سروی؛ قدرت الله طالب نیا؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد


تشخیص و تبیین تاثیرات "موقعیت جغرافیائی و ریز فرهنگ ها" بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 39-50

صادق همه خانی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ رویایی رمضانعلی؛ قدرت الله طالب نیا


آگاهی فراشناختی، ابعاد درک معنای ضمنی و رفتار تصمیم‌گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل: مطالعه‌ی ذهنیت دانشجویان حسابداری

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 11-30

مرضیه شریعتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رمضانعلی رویایی


تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا


بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 41-54

قدرت اله طالب نیا؛ مریم مهدوی