نویسنده = Hosein Etemadi
قدرت حرفه ای حسابرسی داخلی

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 169-186

حسین اعتمادی؛ روح اله رجبی؛ عبداله مقدم


ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی مدل ارزشگذاری اولسون

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 99-110

حسین اعتمادی؛ فروغ رحیمی موگویی؛ محمد علی آقایی؛ علی اصغر انواری رستمی