نویسنده = Forough Rahimi Mougouie
ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی مدل ارزشگذاری اولسون

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 99-110

حسین اعتمادی؛ فروغ رحیمی موگویی؛ محمد علی آقایی؛ علی اصغر انواری رستمی