کلیدواژه‌ها = نظریه شبکه کنشگران (ANT)
فرا تحلیل ارتباطات درون شبکه‌ای کنشگران با یکدیگر و ارائه مدل ارتباطات بر اساس سیستم اطلاعات حسابداری ایران

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 167-186

پروین صدری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام


تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا