کلیدواژه‌ها = سیستم حسابداری
حسابداری دوطرفه از دیدگاه لیتلتون، حقیقت یا مجاز

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 221-236

ترانه بدیعی؛ کامبیز فرقاندوست حقیقی؛ بهمن بنی مهد


تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

دوره 4، شماره 16، دی 1394، صفحه 119-130

بهاره بنی طالبی دهکردی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ قدرت اله طالب نیا