دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر محیط و مهارت های مغزی مالی بر کنش و آسودگی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

علی بهرامی؛ امیر حسین تائبی نقندری؛ حدیث زینلی


خودشیفتگی مدیران، بنیان های اخلاقی و درک از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت: ارائه الگو بر اساس معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

بهمن بنی مهد


ارائه الگوی دقت پیش‌بینی سود مدیریت بر اساس معیارهای نوین اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

احمد حاج نوروزی؛ نقی فاضلی؛ خسرو فغانی ماکرانی


الگویابی و رتبه‌بندی عوامل اثر‌‌گذار بر تردیدحرفه‌ای حسابرسی با استفاده از روش کیفی فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

راضیه رحیمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ روح الله جمشیدپور


تأثیر جو اخلاقی بر گزارش خطاکاری حسابرسان با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

بهاره بهرامی


ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر در استقرار نرم افزارهای حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

عبدالرسول رحمانیان کوشککی


کشف تقلب صورتهای مالی: قیاس توانایی مدل های مبتنی بر متغیرهای حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

حسین امیرمعزی؛ عباسعلی پورآقاجان؛ علی جعفری