قدرت حرفه ای حسابرسی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

2 مدرس دانشگاه

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه پردیش کیش دانشگاه تهران

چکیده

قدرت حرفه ای حسابرسی داخلیبا تفکر حرفه ای و در چارچوب منطق اقتصادی ، نقش نظارتی حسابرسی داخلی در صورتی قابل اجراست که حسابرسی داخلی واجد قدرت حرفه ای باشد تا بتواند در مواقع ضروری با انجام مطلوب وظایف خود از طریق رعایت استانداردهای حرفه ای به تامین منافع عمومی جامعه و سازمان خود کمک کند.هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثربرقدرت حرفه ای حسابرسی داخلی ووضع موجوداین عوامل درایران بوده است .با توجه به ماهیت پژوهش از دو نوع طرح تحقیق استفاده شده است.در طرح تحقیق اول با یک طرح زمینه­یابی میدانی توصیفی 30عامل تاثیرگذاربر قدرت حرفه­ای حسابرسی داخلی و مکانیزم اثرگذاری آنهاشناسایی گردیده و در طرح تحقیق دوم جهت جمع­آوری شواهد تاریخی به عنوان پشتوانه علمی طرح تحقیق اول، از یک طرح تحقیق همبستگی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش ،ازمنظرخبرگان حرفه ، نتایج حاکی ازتاثیر کلی عوامل برقدرت حرفه ای حسابرسی داخلی است.همچنین همکاری حسابرسی داخلی در تهیه صورت های مالی دارای تاثیر مثبت و معنی­دار بر قدرت حرفه ای حسابرسی داخلی بوده وازنظرخبرگان تک تک عوامل قدرت تااندازه ای مطلوب وازنظرشرکتهامطلوب ارزیابی می­شوند. براساس نتایج پژوهش، متغیر همکاری حسابرسی داخلی در تهیه صورتهای مالی دارای تاثیر منفی معنی دار بر متغیر حق الزحمه حسابرسی میباشدوبا افزایش قدرت حرفه ای حسابرسی داخلی میزان حق الزحمه کاهش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional power of internal audit

نویسندگان [English]

  • Hussein Etemadi 1
  • Roholah Rajabi 2
  • Abdolah Moghaddam 3
1 Associate Professor, member of Tarbiat Modarres University, (Corresponding Author)
2 Lecturer
3 Accounting PhD student at the University of Tehran University Kish Campus
چکیده [English]

The professional power of internal auditing by a professional thinking and within the framework of economic logic, the supervising function of internal auditing can be executed only when the internal auditing possesses the professional power to perform its duties effectively in necessary occasions through observing professional standards to provide benefits to public community and help its own organization.
The objectives of this study has been to identify the factors affecting professional power of internal auditing and the current status of such factors in Iran. Considering the nature of the research, two kinds of research plan has been applied. In the first research plan, through a descriptive field survey, 30 factors affecting the professional power of internal auditing have been identified and their affecting mechanisms have been described. In the second research plan, a correlation research plan has been used to gather historical evidences to serve as scientific support for the first research plan.
Based on the findings of research, in view of the experts of the profession, the found results indicate general effects of these factors on professional power of internal auditing.the internal auditing assistance in preparing financial statements has a positive and meaningful effect on professional power of internal auditing and each of these power factors are considered to some extent effective in experts’ opinions and considered effective by organizations.
According to the results, the internal auditing assistance has a negative effect on auditing fees and by increasing the power of internal auditing the relevant fees will be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Auditing
  • Professional power
  • Power factors
*       ابراهیمی ،ابراهیم ،1391، حسابرسی داخلی و فناوری اطلاعات : فرصت ها و تهدید ها ،مجله حسابدار/مهروآیان 91
*       استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی(2013)، انجمن حسابرسان داخلی ترجمه و تنظیم:احمد عالی نژاد1391 ویرایش 2013
*       اسکندربیاتی ،1391 چالش های اتکا به خدمات اطمینان بخشی حسابرسان داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل ،اولین کنگره سالانه انجمن حسابرسان داخلی ایران 
*       اعتمادی، حسین. محمدی، امیر. ناظمی اردکانی، مهدی.( 1388)." بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"... فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی،دوره 1، شماره1
*       انصاری، عبدالمهدی و شفیعی، حسین ( 1388 )، بررسی تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه ی حسابرسی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16 ، شماره58
*       باباجانی، جعفر; بابایی، مسعود(1390)، تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی درارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی،مجله دانش حسابداری/ سال دوم/ شماره 4 / بهار 1390 / صفحات 7-27
*       جعفری، ولی اله. ( 1387 ). چرخش مؤسسات حسابرسی و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
*       چمبرز، ریچارد،(2014 ) "پنج چیز که کمیته ی حسابرسی به حسابرسی داخلی نخواهد گفت". مترجم: وحید منتی،مجله حسابدار/ خرداد 1393. این مقاله 10 مارس در وبلاگ برروی تارنمای انجمن حسابرسان داخلی فرستاده شده است.(www.theiia.org/blogs/chambers)
*       حساس یگانه وهمکاران 1391" بررسی تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر گزارشگری مالی وواکنش بازار سرمایه" فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 19 پاییز 91 سال پنجم.
*       داریانی ،محمدعلی، 1392" میزگردتوانمندسازی حرفه حسابداری وحسابرسی (آموزش وتوسعه نیروی انسانی )مجله حسابرس-شماره 66-شهریور1392
*       دوانی غلامحسین 1390" درآمدی برحسابرسی داخلی " فصلنامه حسابداررسمی شماره 16سال 1390ر
*       رجبی، روح اله (1384 )" عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرس مستقل"، رساله دکتری،دانشگاه علامه طباطبائی.
*       رحمانی ,علی، 1392,کارکردحسابرسی داخلی " ماهنامه بورس شماره 107ص 40دی 1392
*       رحمانی ،علی ،1394"ضرورت نهاد سازی و تدوین استاندارد در حرفه ی حسابرسی داخلی "مجله حسابدار-شماره 286-بهمن 94
*       رضازاده،جواد؛ علی رجب زاده، ؛ ایرج دوانی پور،(1387)،" بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آن ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی " بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 51.  صص31-19،
*       صلاحی نژاد، مریم، فارسیجانی، راضیه ,1392 ،حسابرس داخلی وچالشهای برون سپاری، مجله حسابرسان داخلی، اردیبهشت –خرداد1392،شماره 1(ص 37الی 44)
*       فخاریان ، ابوالقاسم،1389، "حسابرسی داخلی در فضای نوین کسب و کار"مجله حسابدار،سال بیست و پنجم _ شماره 225 آذر  1389
*       کمالى زارع ، على وهمکار،" حسابرسى داخلى اثر بخش نشریه شماره ١٣٦، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى،1393
*       مدرس ،احمد ومحمدعلی بیداری(1390)،بررسی نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت سال چهارم / شماره یازدهم/ زمستان 1390
*       منتی وحید، بابایی مقداد. حسابرسی داخلی و تقلب. دوماهنامه حسابرسان داخلی. ۱۳۹۴; ۱ (۵ و ۶) :۳۳-۶۰
*       منتی, وحید و مقداد بابایی، ۱۳۹۳، ارتباطات در حسابرسی داخلی، دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ، تهران، انجمن حسابرسان داخلی ایران
*       منشور کمیته حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار،1391، سازمان بورس و اوراق بهادار،مدیریت نظارت برناشران اوراق بهادار
*       مومن زاده، محمدمهدی، مومن زاده، محمدهادی، ۱۳۹۴ سرمایه های فکری و کمیته حسابرسی. عصرمالی.
*       ولک، هری آی. جیتیرنی، مایکل. جیمز، الداد. (2006). تئوری حسابداری، بحثهای مفهومی در محیطهای اقتصادی و سیاسی. غلامرضا کرمی و کامران تاجیک. تهران، نگاه دانش( 1387)
*       Abbott, L. J., Parker, S., Peter, G. F., and Raghunandan, K. (2003). The association between Audit committee characteristics and audit fees. Auditing, A Journal of Practice & Theory, 22(2), 17-32.
*       Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). Auditor selection and audit committee characteristics.Auditing: A Journal of Practice and Theory, 19(2), 47-66.
*       Abdulrahman، A.M.، J. Al-Twaijry، A. Brierly and D.R. Gwilliam، 2004. An Examination of the Relationship between Internal and External Audit in the Saudi Arabian Corporate Sector. Managerial Auditing J.، 19(7): 929-944.
*       Albercht،T.S،Stilery .D، (1993) ،"What Do Internal Auditors Need to Know? Internal Auditor’s "، 65 ،PP. 22-26.
*       Anderson, D. (2004). Strengthening internal audit effectiveness. Corporate Governance, 10, 45–60.                                
*       Arrow, K. (1962). The economic implication of learning by doing. American Economic Review, 29, 155-173.
*       Bell, T., Marrs, F., Solomon, I., & Thomas, H. (1997). Auditing Organisation through a Strategic Lens. The KPMG Business Management Process, Montvale, NJ: KPMG Peat Marwick, LLP.
*       Bhak,B.H., and M. Gort. (1993). Decomposing Learning by Doing in New Plants. Journal of Political Economy, 101, 561-583.
*       Bou-Raad, G. (2000), “Internal auditors and a value-added approach: the new business regime”, managerial Auditing Journal, Vol. 15 No. 4, pp. 182-7.
*       Brody, R. G., Golen, S. P., & Reckers, P. M. (1998). An empirical investigation of the interface between internal and external auditors. Accounting and Business Research, 28(3), 160-172.C
*       Coram, P., C. Ferguson & R. Moroney (2008). Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. Accounting and Finance, (forthcoming).
*       Davidson, W. N., B. Xie, and W. Xu. (2005). Market Reaction to Voluntary Announcement of Audit Committee Appointments, the Effect of Financial Expertise. Journal of Accounting and Public Policy, 23, 279-293.
*       DeZoort, F. T. (1998). An analysis of experience effects on audit committee members' Oversight judgment. Accounting, Organisation and Society, 23(1), 1-21.
*       Dune, T., M. Robert, and L. Samuelson. (1989). Firm Entry and Postentry Performance in the U.S Chemical Industries. Journal of Law and Economics, 32, 233-271.
*       Ernst & Young. (2012). “The Future of Internal Audit is Now”. BSC No. 1204-1354105,
*       EYG No. AU1233, July 2012.
*       Elliot, R. K., & Korpi, A. R. (1978). Factors affecting audit fees. Cost-Benefit Analysis of Auditing, Research Study No.3 by Melvin Shakun: AICPA.
*       Felix, W. L., Gramling, A. A., & Maletta, M. J. (2001). The contribution of internal audit as
*       a determinant of external audit fees and factors influencing this contribution. Journal of
*       Accounting Research, 39(3), 513-525.
*       Goodwin-Stewart, J. and P. Kent (2006). The Use of Internal Audit by Australian Companies. Managerial Auditing Journal, 21(1), 81-101.
*       Goodwin, J. and T. Y. Yeo (2001). Two factors affecting internal audit independence and
*       Objectivity, Evidence from Singapore. International Journal of Auditing, 5,107-125.
*       Hakansson. N. H، (1977) ،” Interim Disclosure and Public Forecasts: An Economic Analysis and a Framework for Choice"،The Accounting Review، 2(2) ،PP.396-416.
*       Haslin، J.، (2007). The Determinations of Audit Reporting lag: Evidence from Bursa Malaysia. Faculty of ccountancy، UITM.
*       Hay, D., Knechel, W. R., & Ling, H. (2008). Evidence on the Impact of Internal Control
*       And Corporate Governance on Audit Fees. International Journal of Auditing, 12, 9-24.
*       Hopenhayn, H.A. (1992). Entry, Exit and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium.Econometrica, 60, 1127-1150.
*       Hogan, C. E (1997) “Costs and Benefits of Audit Quality in the IPO Market: a self - Selection Analysis” The Accounting Review. Vol. 72, No. 1, pp. 67-86.
*       Ho, S. and M. Hutchinson (2010). Internal Audit Department Characteristics/Activities and
*       Audit Fees: Some Evidence from Hong Kong Firms. Journal of International Accounting,
*       Auditing and Taxation, 19,121-136.
*       Kimberly A. Brian W. Mayhew. (2004). “Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality”. Review of Accounting Studies، 9، 35–58
*       Larkin, J. M. (2000). The Ability of Internal Auditors to Identify Ethical Dilemmas. Journal
*       of Business Ethics, 23(4), 401-409.
*       Majumdar, S.K. (1997). The Impact of Size and Age on Firm Level Performance: Some
*       Evidence from India. Review of Industrial Organisation, 12, 231-241.
*       Marlin، D.، (2008)، "Effective working relationships between audit committees and internal audit"، J manage Gov DOI 10.1007/s
*       Mat Zain, M.,  Subramaniam,   N.,  &  Stewart,   J.   (2006).   internal   auditors’ assessment of   their contribution   to   financial statement   audits:  The   relationship   with audit committee and   internal   audit function characteristics.  International Journal   of   Auditing, 18(1),   1–18.
*       Menon k. & D. Williams. 2001. Long term trends in audit fees, auditing a journal of practice and theory, March, vol 20 no 1,115-136
*       Messier, W. F., & Schneider, A. (1988, spring). A hierarchical approach to the external
*       Auditor’s evaluation of the internal auditing function. Contemporary Accounting Research,
*       4(2), 337-353.
*       Mubbsher Munawar Khan، Zia-ur-Rehman، M.Khyzer Bin Dos، Mubasher Mumtaz.(2011)."Impact of corporate Governance on Financial Performance: Evidence from textile industry of Pakistan" ، institute of interdisciplinary business research، 3(1)، PP. 335-345.
*       Nagy, A.L. and Cenker, W.J. (2002), “An assessment of the newly defined internal audit functions”, Managerial Auditing Journal, Vol. 17 No. 3, pp. 130-7.
*       Petty, R., and Cuganesan, S. (1996). Auditor Rotation: Framing the Debate. Australian
*       Accountant, May, 40-41.
*       Pizzini،R.( 2010). "The Impact of Internal Audit Function Quality on Audit Delays." , University College of Business and Public Administration, pp1 - 14.
*       Prawitt، D.F.، Smith، J.L. and Wood، D.A.، (2009)، Internal audit quality and earnings management. The Accounting Review، 84 (4): 1255–1280.
*       Raghunandan, K., & Rama, D. V. (2007). Determinants of Audit Committee Diligence. Accounting Horizons, 21(3), 265-279.
*       Raghunandan, K., Rama, D. V., & Scarbrough, D. P. (1998). Accounting and auditing knowledge level of Canadian audit committees, Some empirical evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 7(2), 181-194.
*       Scarbrough, D. P., Rama, D. V., & Raghunandan, K. (1998). Audit committee composition
*       and interaction with internal auditing: A Canadian evidence. Accounting Horizons, 12(1), 51-
*       Siegel G. (2000).Changing work roles demand new knowledge and skills, Strategic Finance, Vol. 81 No. 8, pp. 65-6.
*       Schneider, Arnold. (2009). THE NATURE, IMPACT AND FACILITATION OF EXTERNAL AUDITOR RELIANCE ON INTERNAL AUDITING. Academy of Accounting and Financial Studies Journal13.4 (2009): 41-53.
*       Song, J. and Windram, B. (2004). Benchmarking Audit Committee effectiveness in Financial
*       Reporting. International Journal of Auditing, 8(3), 231-260
*       Suwaidan, M. S. and A. Qasim (2010). External Auditors, Reliance on Internal Auditors and
*       Its impact on Audit Fees. Managerial Auditing Journal, 25(6), 509-525.
*       Thompson, L. (1990) . An examination of naïve and experienced negotiators.Journal of Personality and Social Psychology, 59 (1) , 82−90.
*       Treadway Commission (1987). Report of the National Commission on Fraudulent Financial
*       Reporting (NCFFR). Washington D.C, U.S. Government Printing Office.
*       Verschoor, C. C. (1992). Internal auditing interactions with the audit committee. Internal
*       Auditing, 7(4) (Spring), 20-23.
*       Walker, P.L., Shenkir, W.G. and Barton, T.L. (2003), “ERM in practice”, The Internal Auditor, Vol. 60 No. 4, pp. 51-5.
*       Xie, B., Davidson, W. N and DaDalt, P. J. (2003). Earning Management and Corporate
*       Governance, The Role of Board and the audit Committee. Journal of Corporate Finance, 9,
*       295-316.
*       Yaacob Ajihah Marha، Ayoib Che-Ahma،(2011)،" IFRS Adoption and Audit Timeliness:Evidence from Malaysia"، Journal of American Academy of Business، Cambridge.Hollywood، 17(1); PP. 112-119.
*       Zulkifflee Mohamed (2011),the effects of audit committee and internal audit attributes on internal audit quality and audit fees,multimedia university, tehsis