بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،پردیس علوم وتحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه حسابداری،واحد مسجدسلیمان،دانشگاه آزاد اسلامی،مسجدسلیمان،ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه اقتصاد،واحداهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

4 گروه حسابداری،واحداهواز، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای عدم اطمینان اقتصادی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی(دستکاری فعالیت­های واقعی) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان مدیریت سود واقعی از سه معیار هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی و برای اندازه­گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص­های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ زمانی بین سال­های 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی،نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می­دهد که معیارهای عدم اطمینان اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود واقعی(هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی) دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Uncertainty on Accrual Based Earnings Management and Real Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Babak Salem Dezfuli 1
  • AllahKaram Salehi 2
  • Alireza Jorjorzadeh 3
  • Saeid Nasiri 4
1 Ahvaz Azad Islamic university-Iran
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Masjed Soleiman, Masjed Soleiman, Iran.
3 Associate Professor, Department of Economics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 Ahvaz Azad Islamic University,Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of  Economic Uncertainty on Accrual Based Earnings Management and Real Earnings Management(Abnormal real operations) of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These three dimensions of Real Earnings Management in our tests: abnormal discretionary expenses, abnormal production cost and abnormal cash flows from operations and also These Four dimensions of Economic Uncertainty in our tests: GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rates. Using ARCH and GARCH For this purpose four hypotheses are developed and data on the 142 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1386 to 1395 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach and Random, reviews and tests.  The results showed that the concentration of Economic Uncertainty(GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rate) has significant positive impact on Accrual Based Earnings Management. Moreover,the results showed that the concentration of Economic Uncertainty(GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rate) has significant positive impact on Real Earnings Management(abnormal discretionary expenses, abnormal production cost and abnormal cash flows from operations).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Uncertainty
  • Real Earnings Management and Accrual Based Earnings Management
*       اربابیان، علی‌اکبر، سلطانی نژاد، اردشیر. (1391). تأثیر تغییرات عدم اطمینان در شرایط اقتصادی بر قیمت سهام، مجله چشم‌اندازهای مدیریت مالی، شماره،6، صص 123-142.
*       افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری باEviews در پژوهشهای حسابداری مالی، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه.
*       بابا جانی، جعفر؛ تحریری، آرش؛ ثقفی، علی، بدری، احمد. (1393). بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود، پیشرفتهای حسابداری، دوره ششم، شماره 2، صص 26-1.
*       باغومیان، رافیک؛ محمدی، حجت، نقدی، سجاد.(1395). نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی سود توسط مدیران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره سیزدهم، شماره 50، صص 57-79.
*       بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی­ها و سیاست‌های اقتصادی، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، قابل دسترسی در نشانی.
*       بهارمقدم، مهدی؛ کوارویی، طیبه.(1391). ارتباط روزها و ماه‌های سال، متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره 63، صص 26-1.
*       جعفری صمیمی، احمد. (1391). اقتصاد بخش عمومی، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
*       دایی کریم‌زاده،سعید؛ شریفی‌رنانی،حسین؛قاسمیان‌مقدم،لطفعلی. (1393). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها، مجله اقتصادی(دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی). دوره سیزدهم، شماره 11 و 12، صص 65-90.
*       رهنمای‌رودپشتی،فریدون؛ فرشیدسیم­بر، طوطیان، صدیقه، (1384)، "تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پژوهشنامه اقتصادی، دوره پنجم، شماره 17، صص 236-209.
*       سمائی، حسین؛ شریعت پناهی، مجید.(1383). "هموارسازی سود و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک "، ماهنامه­ی تدبیر، شماره 146، صص 63-56.
*       عباسیان، عزت اله، مهدی مرادپور اولادی و وحید عباسیون .(1387). "اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 36، صص 152-135.
*       عظیمی آرانی. حسین، (1385). مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ هفتم.
*       فرجی، یوسف. (1382). آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی مالی "، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
*       کامیابی، یحیی؛ شهسواری، معصومه و رسول سلمانی.(1395). بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره بیست و سوم، شماره 1، صص 19-38.
*       مجتهد زاده ویدا؛ ولی­زاده لاریجانی، اعظم.(1389).رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها وجریان‌های نقد عملیاتی. پژوهشات حسابداری وحسابرسی. تابستان. شماره 6.
*       نوروش، ایرج؛  سحر سپاسی و محمدرضا نیک­بخت.(1384). "بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران "، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2، صص 52-38.
*       نوروش، ایرج؛ حسینی، سیدعلی.(1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشاء(قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود. بررسی‌های حسابرسی، دوره، شانزدهم، شماره 2،صص 117-134.
*       هاشمی، بهرمان؛ بنی مهد، بهمن.(1394). مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره چهارم، شماره 13، صص 1-8.
*       هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی؛ تیموری زهرا.(1396). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود آتی حسابداری. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره نهم، شماره 34، صص 163-190.
*       Bali, T.G., Brown, S.J and Tang, Y.(2017) Is Economics Uncertainty Priced in the Cross-Section of Stock Returns?, Journal of Financial Economics, Vol. 26(3), 471-489
*       Bhattacharya, N., Desai, H, and Venkataraman, K. (2012). "Does Earnings Quality Affect Information Asymmetry? Evidences from Trading Costs". Contemporary Accounting Research, No. 191, 184-207.
*       Choi, H.M. (2010). When Good News is not so Good: Economy-Wide
Uncertainty and Stock Returns, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 41( 9), 1101-1123, 2014..
*       Chowdhury, S.S.H, M. Abu Taher, & A.M. Selim, (2006), "Does Predicted Macroeconomic Variable Influence Stock Market Volatility? Evidence from the Bangladesh Capital Market”, Department of Finance and Banking University of Rajshahi, Bangladesh, Vol.15
*       Cohen, D  and  Zarowin . P.  (2010).  Accrual-based  and  real  earnings management  activities  around  seasoned  equity  offerings.  Journal of Accounting and Economics, Vol.50, 2-19.
*       Cormier, D, Houle, S and Ledoux, M .(2013), "The Incidence of Earnings Management on Information Asymmetry in an Uncertain Environment: Some Canadian Evidence". Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. No. 22, 26–38. 
*       Cormier, D., and Ledoux, M. (2012). "Performance Reporting by Oil and Gas Firms: Contractual and Value Implications". Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, No. 11, 131–153.
*       Dechow, P.M. and Dichev. I.D. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review, 77 (2002): 35-59.
*       Dechow, Patricia M, and Ilia D. Dichev, (2002), The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation error, The Accounting Review, Vol. 77, 61–69.
*       Donelson D.C., Jennings, R. and McInnis, J.M. (2010). Changes over Time in the Revenue-Expense Relation: Accounting or Economics? McCombs Research Paper. Available at: http://ssm.com/abstract.
*       Downey, H. K., Hellriegel, D and Slocum J. J. W. (1975). Congruencebetween individual needs, organizational climate, job satisfaction and performance. Academy of Management Journal, 149-155.
*       Francis B, Pandit S., and Li .L. (2014). Abnormal real operations, real earnings management, and subsequent crashes in stock prices: Available at SSRNcom/abstract.
*       Gunny, K. A. (2009). The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence From Meeting Earnings Benchmark, Contemporary Accounting Research, Vol., 27, 855-888.
*       Habib, A, Hossain, M, and Jiang, H. (2011). "Environmental Uncertainty and Market Pricingof Earnings Smoothness", Advances in International Accounting, No. 32,11-40.
*       Habib, A. (2004). "Impact of Earnings Management on Value-Relevance of Accounting Information". Journal of Managerial Finance. No. 11, 1-15.
*       Habib, A.(2004). "Impact of Earnings Management on Value-Relevance of Accounting Information". Journal of Managerial Finance. No. 11, PP. 1-15.
*       Jansen, I. P. ; Ramnath, S. and T. L. Yohn, (2012). “A Diagnostic for Earnings Management Using Changes in Asset Turnover and Profit Margin”, Contemporary Accounting Research, 29 (1): 221–251.
*       Jenkins D.S., Kane, G.D. and Velury. U. (2009). Earnings Conservatism and Value Relevance Across the Business Cycle. Journal of Business Finance & Accounting, Vol.36 (9-10), 1041-1058.
*       Johnson, Marilyn (1999), "Business Cycles and the Relation between SecurityReturns and Earnings", Review of Accounting Studies, Vol. 4, 93-117.
*       Kim, K., S. Pandit, and C. E. Wasley (2015). "Macroeconomic Uncertainty and Management Earnings Forecasts". Accounting Review, Vol.30 (1). 157-172.
*       Kuznets, S. S. (1995). "Economics Growth and Income Inequality", American Economic
Review, No. 65, 1-28
*       Lemma,T.T., Negash, M., Mlilo,.M.K., and Lulseged. A. (2018). Institutional ownership, product market competition, and earnings management: Some evidence from international data..Journal of Business Research. Vol 90, 151-163
*       Li, H.(2018). Unconditional Accounting Conservatism and Real Earnings Management. International Journal of Financial Research, Vol, 9 (2), 203-2015.
*       Lim, C. Y., Ding, D. K., and Thong. T. Y. (2008). "Firm Diversification and Earnings Management: Evidence from Seasoned Equity Offerings". Review of Quantitative Finance and Accounting, No. 30, PP. 69–92.
*       Richardson, S.A. Sloan, R.G. Soliman, M.T. and Tuna, I. (2005). Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of Accounting and Economics, Vol. 39 (3), 437-485.
*       Roychowdhury, S. (2006). Management of earnings through the manipulation of real activities that affect cash flow from operations. Journal of Accounting and Economics 42 (3), 335-370.
*       Shu, Yan, Broadstock, David C. and Bing. Xu. (2013).“The Heterogeneous Impact of Macroeconomic Information on Firms’ Earnings Forecasts”. The British Accounting Review. Vol.45,311–325.
*       Sohn, B.Ch. (2016). The effect ofaccounting comparability on the accrual_based and real earnings management, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 35, No. 5, Pp. 513-539.
*       Stein. L. and Wang. C. (2017). Economic Uncertainty and Earnings Management. Harvard business school Arizona State University Working Paper. 16-103.
*       Tomy R.E. (2012). Earnings Persistence over the Business Cycle. Working paper. StanfordUniversity.
*       Zang, A. Y.(2012). Evidence on the trade off between real activities manipulation and accrual based earnings management. The Accounting Review, Vol,87 (2), 675-703.