مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد مدعو گروه مالی و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف این مقاله بررسی ارتباط میان مدیریت سود و به موقع بودن اطلاعات حسابداری در 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله از 1382 الی 1391 است . روش پژوهش  توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود رابطه مستقیم با تاخیر در ارائه اطلاعات دارد. یعنی هر چه مدیریت سود افزایش یابد مدت زمان ارائه اطلاعات افزایش می یابد. هم چنین نتایج حاصل از سایر یافته های این تحقیق نشان می دهد که نوع حسابرس و اندازه شرکت رابطه ای با ارائه به موقع صورت های مالی ندارد . اما نسبت بدهی و نوع گزارش حسابرسی با به موقع بودن اطلاعات رابطه معنی دار دارد ، بطوریکه نسبت بدهی رابطه ای مثبت و مستقیم و نوع گزارش حسابرسی رابطه ای منفی و معکوس با به موقع بودن اطلاعات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Management and Timeliness of the Accounting Information

نویسندگان [English]

  • Maryam Hashemi Bahraman 1
  • Bahman Banimahd 2
1 M.A Student of Accounting, Islamic Azad University Science and Research branch
2 Islamic Azad University, Karaj branch
چکیده [English]

The purpose of this article is examination of the relation between earnings management and timeliness of the accounting information in 90 firms listed in Tehran Stock Exchange during a period of ten years from 2004 to 2013.
The research method is descriptive and correlation. Hypothesis testing was performed used multiple linear regression model. The results indicate that earnings management is correlated with the delay in providing information. This means that earnings management increases as time increases the information provided.
The results of the other findings indicate that the type of auditor and size of the firm does not have a relationship with the timely presentation of financial statements, but the debt ratio and the kind of audit’s   report  have a significant relationship with timeliness of information. Therefore, the debt ratio has a positive relationship and direct effect with the timeliness of information and kind of audit report has a negative relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings management
  • Timeliness of Information
  • Type of Auditor