سبک حسابرس، مدت تصدی حسابرس و قابلیت مقایسه صورت های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه حسابداری

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مالی و حسابداری

چکیده

اصطلاح سبک حسابرس جهت مشخص کردن مجموعه ای منحصر به فرد از قواعد کار داخلی هر موسسه حسابرسی برای تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری و همین طور اجرای استانداردهای حسابرسی بوسیله کارکنان آن ها در رسیدگی به صورت های مالی صاحبکاران استفاده می شود.
سبک حسابرس بر این مطلب دلالت دارد که دو شرکت حسابرسی شده بوسیله حسابرس مشابه، مشمول سبک حسابرسی مشابهی بوده و احتمال بیشتری وجود دارد که سودهای این دو شرکت نسبت به دو شرکتی که توسط دو موسسه حسابرسی متفاوت حسابرسی شده اند، قابلیت مقایسه بالاتری داشته باشند.
 نمونه آماری تحقیق متشکل از 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 80 تا 91 است. آزمون ها بر اساس جفت شرکت صورت گرفته و مجموعاً از 1958 جفت شرکت به عنوان مشاهدات استفاده شده است. در تحقیق حاضر از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده و آزمون فرضیات به کمک تحلیل رگرسیون صورت گرفته است.
یافته های پژوهش نشان می دهد صاحبکاران یک موسسه حسابرسی از نظر ساختار سود و اقلام تعهدی شباهت های بیشتری را با یکدیگر در مقایسه با غیر صاحبکاران آن موسسه حسابرسی نشان می دهند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد استمرار ارتباط حسابرس- صاحبکار موجب تاثیر متفاوت سبک حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در طول مدت تصدی حسابرس نمی شود. در نهایت یافته های پژوهش نشان می دهد سبک حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی موثر بوده و برای دستیابی به قابلیت مقایسه، علاوه بر نیاز به وجود استانداردهای حسابداری یکنواخت، حسابرسان نیز دارای نقش با اهمیتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor Style, Auditor Tenure and Comparability of Financial Statements

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Mohseni 1
  • Fereydoon Rahnamay Roodposhti 2
  • Hashem Nikomaram 2
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Islamic Azad University Science and Research branch
2 Professor of , Islamic Azad University Science and Research Branch
چکیده [English]

The term auditor style to determine a unique set of internal working rules each audit firm to perform audit standards and application generally accepted accounting principles between their clients are used. Audit style implies that two companies audited by the same auditor, subject to the same audit style, are more likely to have comparable earnings than two firms audited by two different audit firms with different styles.
The sample consists of 44 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2002 to 2013. The tests are based on pairs of firms and a total of 1958 pairs of firms as observations are used. In the present study used correlation method and multiple regression and is performed regression analysis for hypothesis test.
The findings show that the clients of audit firms in the same industry and year than to their non-clients have more similar in accruals and earnings structure. In addition the findings also indicate continuation of the relationship between auditor-client not caused different impact of auditor style on the comparability of financial statements in the period of auditor tenure. Finally the findings show that audit style is effective to comparability of financial statements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Style
  • Comparability
  • Discretionary Accruals
  • Auditor Tenure