مولفه‌های کلیدی مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد و عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

4 استاد و عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گزارشگری مالی محصول نهایی حسابداری است. حسابداری دانشی اجتماعی است. دانشی که با محیط، ارزش‌ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای که در آن به ‌کار گرفته می‌شود، رابطه‌ای ذاتی دارد. ازاین‌رو، منطق حکم می‌کند که در بکارگیری مفاهیم‌نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، شرایط، الزامات و ویژگی‌های محیطی جامعه‌ی هدف در نظرگرفته شود. این پژوهش با بهره‌گیری از روش‌های تفسیری، انتقادی و دلفی مولفه‌های این چارچوب مرجع را با رویکرد اسلامی تبیین نموده است. در رویکرد اسلامی، حسابداری دارای ابعاد دنیوی و اخروی و مبتنی بر پاسخ‌گویی اسلامی است. این پاسخ‌گویی در بعد اخروی، پاسخ‌گویی نفس و در بعد دنیوی پاسخ‌گویی اجتماعی را در بردارد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد خبرگان حرفه‌ای و دانشگاهی گزارشگری مالی ایران اتفاق‌نظر دارند در گزارشگری مالی واحدتجاری اسلامی، هدف پاسخ‌گویی نسبت به سودمندی در تصمیم‌گیری، اولویت دارد و همچنین گسترش دامنه استفاده‌کنندگان به ذینفعان، ارائه منصفانه اطلاعات، نظام اندازه‌گیری مبتنی بر ارزش منصفانه و افشای کامل و پاسخ‌گویی شرعی، مولفه‌های کلیدی چارچوب نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Main Components of Conceptual Framework of Financial Reporting With Islamic Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Gholami Jamkarani 1
  • Hashem Nikoomaram 2
  • Seyed Abbas Mosavian 3
  • F. Rahnamay Roodposhti 4
1 Ph.D. student of Accounting , Islamic Azad University Science and Research Branch
2 Professor of , Islamic Azad University Science and Research Branch
3 Associate Professor of Farhang va Andishe
4 Professor of , Islamic Azad University Science and Research Branch
چکیده [English]

Financial reporting is final producte of accounting. Accounting is the social knowledge which relates to environment, values and economic, social, cultural norms of society in which it is used, inherently. So, it is better that requirements, conditions and qualities of environment of target society are considered in using theoretical concepts and financial reporting. According to increasing extension of Islamic capital markets, this study has explained the components of this source framework with Islamic approach, with Using methods of interpretation, critical, and delphi. In Islamic approach, the accounting has earthy and other-worldly dimensions and it is based on Islamic accountability. In other-worldly dimension, this accountability includes the accountability to soul and it includ social accountability in earthy dimension. The results indicate academic and professional experts have consensus that in conceptual framework with Islamic approach, priority of accountability, Faithful representation, emphasizing fair value, complete disclosure and correspondence with Islamic law are the main components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual framework of financial reporting
  • Accountability
  • Financial reporting with Islamic Approach