بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد می باشد و به عبارتی بررسی می شود که آیا میان نگهداری وجه نقد در شرکتهای دارای اعتباری تجاری خوب و ضعیف تفاوت معناداری وجود دارد وآیا میان نگهداری وجه نقد در شرکتهای با عمق مالی زیاد و کم تفاوت معناداری وجود دارد . این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است .قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1390 می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
نتایج این تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 90  که رابطه معکوس و معنی داری میان اعتبار تجاری شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد آن ها وجود دارد، بطوریکه با افزایش اعتبار تجاری شرکت‌ها از سطح نگهداشت وجه نقد آن ها کاسته می­شود. در این تحقیق همچنین نشان داده شد که میان عمق مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سطح نگهداشت وجه نقد آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of trade credit and financial depth on cash holdings

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Talebnia 1
  • Maryam Mahdavi 2
1 Associate Professor, Islamic Azad University Science and Research Branch
2 Master of Science of Accounting, Islamic Azad Universit Science and Research Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of financial depth on trade credit and cash holdings, In other words, it is checked that there is a relationship between higher level of financial deepening and weak ones. And whether there is a significant difference between the cash held in companies with high and low financial depth or no. This study was a descriptive and correlation. Period of the study is between 2007-2011. The population of the study consisted of all companies listed on the Stock Exchange of Tehran. In the level of confidence of 90, results showed a significant inverse relationship between that trade credit and cash holdings. With an increase in trade credit, firms reduce their cash holdings. The study also showed that among the financial companies listed in Tehran Stock Exchange, there is no significant relationship between the level of cash holdings and financial depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trade credit
  • Financial Depth
  • cash holdings