پیامدهای اقتصادی اظهار نظر مشروط حسابرسان مستقل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز (مسئول مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد شهید چمران اهواز

3 مربی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

اظهار نظر مشروط حسابرس، دارای چه پیامدهایی برای شرکت­ها می­باشد؟ از طرف دیگر سهامداران، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان چه عکس­العملی در مقابل اظهارنظر مشروط حسابرس نشان می­دهند؟ حسابرسی یک فرآیند اعتباربخشی است که اعتبار اطلاعات در دسترس سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان را افزایش می­دهد و این اطمینان نسبی را برای استفاده­کنندگان از صورت­های مالی ایجاد می­کند که صورت­های مالی عاری از اشتباه یا تحریف با اهمیت می­باشند. اما حسابرس با ارائه اظهارنظر مشروط و مردود ریسک اطلاعات ارائه شده را افزایش می­دهد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گزارش مشروط حسابرس بر بازده مورد انتظار سهامداران عادی و اعطای اعتبار توسط اعتبار دهندگان در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. نمونه آماری این پژوهش اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره­ی زمانی 1384 تا 1390 می­باشد. برای آزمون فرضیه­های این پژوهش از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته­های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی­داری بین اظهارنظر مشروط حسابرس و بازده مورد انتظار سهامداران عادی و نبود رابطه معنی­داری بین اظهارنظر مشروط حسابرس و اعطای اعتبار توسط اعتبار دهندگان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic consequences Qualified audit opinions on the listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Rramazan Ahmadi 1
  • Kamran Jamali 2
  • Behnam Karamshahi 3
1 Assistant Professor of Accounting shahidchamran University in Ahvaz (corresponding author)
2 Master of Accounting shahidchamran university in Ahvaz
3 Faculty member of shahidbahonar university of Kerman
چکیده [English]

The goal of this study is to answer to this question that qualified audit opinions could have what kinds of the consequences for companies? On the other side, shareholders, capital investors and creditors show what kind of reaction with regard to qualified audit opinions? With taking into consideration that audit opinions increase reliability of information that are accessible for investors and creditors, at the same time, representing of qualified audit opinions can increase the risk of information as well. This research examines the impact of qualified audit opinions on the expected return on common shareholders' and giving credibility by creditors in accepted companies in the Tehran Stock Exchange. Statistic samples of this study are collected from 120 companies listed in Tehran Stock Exchange for the time period of 2004 to 2011 and in order to examine hypothesis of this study panel data method of research was applied. Based on the findings of this study there is a significant relationship between qualified audit opinions and the expected return on common shareholders and, on the contrary there is no significant relationship between qualified audit opinions and the granting of credit by the creditor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualified audit opinions
  • Auditing
  • expected return on common shareholders
  • granting of credit
  • creditor