سهم بازار حسابرسی و اظهار نظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

2 استادیار مدعو گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی تاثیرپذیری اظهار نظر حسابرس از رقابت در بخش خصوصی حسابرسی می باشد. در این راستا، این تحقیق تاثیر "سهم بازار" موسسات حسابرسی بخش خصوصی را بر اظهارنظر آنها بررسی می نماید.  دوره زمانی پژوهش متشکل از یک دوره 7 ساله از سال 1384 الی 1390 می باشد. تعداد شرکتهای نمونه پژوهش نیز شامل 72  شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که توسط 47 موسسه خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی شده اند. روش پژوهش از نوع  علّی است. آزمون فرضیه‌ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام  شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هر چه سهم بازار موسسات حسابرسی بخش خصوصی افزایش می یابد، تعداد بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر ، کاهش می‌یابد. هم چنین متغیرهایی چون مالکیت حقیقی، تعداد بندهای حسابرسی سال قبل، زیان انباشته و حق‌الزحمه حسابرسی از جمله متغیرهای تاثیر گذار بر اظهارنظر حسابرس می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit market share and auditor's opinion: evidence from Iranian audit private sector

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Ramezani 1
  • Bahman Banimahd 2
  • Ramezanali Royaee 3
1 Ph.D. student of accounting Department, Islamic Azad University science and research branch
2 Assistant Professor of accounting Department, Islamic Azad University science and research branc
3 Assistant Professor of accounting Department, Islamic Azad University science and research branch
چکیده [English]

This study aimed to identify the impact of competition in audit private sector on auditor's opinion. Therefore, this study examines the effect of "market share" of the private audit firms on their audit opinion. Research period is from 2005 to 2012 and research sample consists of 72 firms that are listed at Tehran Stock Exchange. These firms were audited by 47 audit firms that are member of the Iranian Certified Public Accountants. The research methodology is correlation. Hypothesis was tested by multiple regression method. The results indicate that the more market share of private sector audit firms, the less number of clauses before the opinion paragraph. Furthermore, factors such as individual ownership, paragraphs in last year audit report, accumulated deficit and audit fee have effects on auditor opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Share
  • Auditor Opinion
  • Audit Fees and Private Sector