بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شد ه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد،دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم تحقیقات ،گروه حسابداری، سیستان وبلوچستان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) برویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت بررسی فرضیه اول تاثیر پیاده سازی سیستم (ERP) و فرضیه دوم تاثیر میزان اجرای سیستم (ERP) بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری مورد آزمون قرار می گیردکه در آن پیاده سازی و میزان اجرای برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان متغیرمستقل وقابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری بعنوان متغیروابسته مورد آزمون قرارگرفتند. نمونه آماری پژوهش شامل 90شرکت برای دوره زمانی 84-90می باشد. جهت آزمون فرضیه ها اطلاعات مربوط به پیاده سازی سیستم ازطریق سایت رسمی شرکت هاکه شامل تاریخ اجرا و تاریخ راه اندازی سیستم می باشد و برای اندازه گیری شاخص قابلیت اتکا ازمدل تعدیل شده جونز که متکی براقلام تعهدی اختیاری است استفاده شد. سپس، آزمـون مدل­­ تحقیق با استفاده از روش داده­های ترکیبی و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج بررسی­ها و آزمون­ها در کل حاکی از تایید فرضیه­ی اول که نشان دهنده­ی تاثیر مستقیم پیاده­سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان (ERP) بر شاخص های قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری بوده، می باشد. گرچه فرضیه دوم تایید نشد که ممکن است ناشی از نبود ا طلاعات کافی میزان اجرای سیستم (ERP) در شرکت های نمونه مورد بررسی باشد .از این رو بعد از بررسی های انجام شده نتایج نشان می دهند که بین پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect organization enterprise resource planning implementation on reliability qualitative characteristic listed companies at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Mahbubeh Ravandeh 2
1 Assistant Professor, Accounting group, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Iran Tehran
2 Master Student of Islamic Azad University, Zahedan Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the impact of implementation of enterprise resource planning (ERP) reliability qualitative characteristic of accounting information on listed companies at Tehran Stock Exchange. To examine the first hypothesis impact implementation (ERP) and the second hypothesis, the impact of the system (ERP) to test the reliability of accounting information is the implementation of enterprise resource planning implementation rate as the independent variable allowing reliance on accounting information as dependent variable were tested. The sample consisted of 90 companies for the period is 84-90. To test hypotheses about system implementation through the official sites of companies that run on system startup date for the measurement, the modified Jones model relying on the based on discretionary accruals used. Then, test the research model using multiple regression analysis was performed on the combined data. The results and tests of the first hypothesis suggests that the impact of implementation of enterprise resource planning (ERP) index of reliability accounting information of the optimal conditions. The second hypothesis was also confirmed that the rate may be due to lack of adequate information system (ERP) is the sample companies. The survey results show that after the implementation of enterprise resource planning systems and reliability of accounting information is significant positive relationship between the companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation
  • Enterprise Resource Planning
  • Reliability
  • Discretionary Accruals