برسی هزینه های ارتقاء کیفیت، قبل و بعد از پیاده سازی سیستم COQ (مطالعه موردی در شرکت تولیدی قطعات سایپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی از دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از این پژوهش محاسبه هزینه های کیفیت طبق مدل P-A-F،  در دایره های مختلف شرکت تولیدی قطعات سایپا طی 2سال قبل و بعد از پیاده سازی سیستم COQمی باشد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون T برای دوگروه وابسته وآزمون  رتبه علامت ویلکاکسون نشان داد که بین هزینه های کیفیت هر دایره در شرکت قبل و بعد از پیاده سازی  سیستم COQ، تفاوت معنی‌داری وجود دارد به طوریکه هزینه های کیفیت بعد از پیاده سازی سیستم COQ افزایش یافته است  و تنها هزینه های کیفیت در دایره بازاریابی  بعد از پیاده سازی سیستم COQ کاهش یافته و هزینه دایره های  تولید، خرید، کیفیت، عملیات و کل هزینه های کیفیت، بالا رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Cost of Quality Before and after of implementation COQ (A case study in a Saipa manufacturing company)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Zahra Alizadeh 2
1 Associate Professor at alzahra University,Tehran,Iran
2 Master of Business Administration From Alzahra University,
چکیده [English]

The aim of this study was to calculate the cost of quality According to PAF model, In different parts saipa manufacturing company During the 2 years before and after implementation COQ. Research Results With use of   T-test for independent groups and Wilcoxon signed rank tests Showed that quality costs for each department in the company before and after the implementation of the system COQ, There is a significant difference as costs have increased after the implementation the system COQ  of quality   And only cost of Quality after COQ system implementation in the marketing part reduced and costs of production, purchasing, quality , operations part and total quality costs have increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Quality
  • COQ system
  • PAF model
  • saipa
  • manufactur parts