رویدادکاوی الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)

2 استاد، دانشگاه الزهرا

3 دانشیار، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از انجام این مطالعه رویدادکاوی الزامات کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی است. در مطالعات رویدادکاوی، برای به حداقل رساندن اثر سایر رویدادها، تاثیر یک رویداد در یک بازه زمانیِ کوتاه قبل و بعد از رخ­داد رویداد مورد بررسی قرار می­گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر، تاثیر تصویب دستورالعمل کنترل­های داخلی و همچنین تشکیل کمیته­های حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل مزبور، شاملِ قابل اتکا بودن، مربوط بودن و به موقع بودن را مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از بررسی 203 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1391 نشان می­دهد که تصویب دستورالعمل کنترل­های داخلی موجب بهبود قابل اتکا بودن و به موقع بودن گزارشگری مالی شده است. همچنین یافته­ها نشان می­دهد تشکیل کمیته حسابرسی موجب افزایش قابل اتکا بودن و به موقع بودن می­گردد. با این­حال تصویب دستورالعمل و نیز تشکیل کمیته حسابرسی، تاثیر معنی­داری در مربوط بودن گزارشگری مالی نداشته است. در نهایت، اثر مثبت تصویب دستورالعمل کنترل­های داخلی و تشکیل کمیته­های حسابرسی از طریق معیار ترکیبی کیفیت گزارشگری مالی مورد آنالیز حساسیت قرار گرفته است. علاوه بر نتایج بالا، یافته­های مرتبط با تحلیل مسیر و بارهای عاملی حاکی از آن است که در شرکت­های فاقد کمیته حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر به بهای کاهش مربوط بودن قابل دستیابی می­باشد در حالی­که در شرکت­های دارای کمیته حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر، بدون صرف­نظر کردن از مربوط بودن قابل دستیابی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal controls over financial reporting requirements and audit committee: Evidence from an event study

نویسندگان [English]

  • Ameneh Bazrafshan 1
  • Rezvan Hejazi 2
  • Ali Rahmani 3
1 Ph.D student of accounting, Faculty of Social and Economic, Alzahra University
2 Professor of accounting, Faculty of Social and Economic, Alzahra University
3 Associate of accounting, Faculty of Social and Economic, Alzahra University
چکیده [English]

The purpose of this study is the event study of internal controls over financial reporting requirements with emphasizing the role of the audit committee. In the event studies, to minimize the effects of other events, the impact of an event in a short period of time before and after the event is studied. In this context, the present study, examines the impact of the adoption of internal controls instruction as well as the formation of audit committee on quality of financial reporting, including reliability, relevance and timeliness. The results of the survey of 203 companies in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1391 shows that the adoption of instruction improves reliability and relevance. Results also show that increasing the reliability of the audit committee comes to timeliness. Nevertheless, the Audit Committee had no significant effect on the relevance of financial reporting. In addition, the results of path analysis and factor analysis indicate that companies that have not an audit committee, achieve quality of financial reporting by reducing relevance. However, for companies have an audit committee, without reducing the other quality of financial reporting proxies, the relevance is achievable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee
  • Reliability
  • relevance
  • Timelines
  • Internal Controls