تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران ،ایران

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (مسئول مکاتبات)

3 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران ،ایران

4 قدرت اله طالب نیا دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران ،ایران

چکیده

توجه روزافزون به نقش ارتباطات و فاکتورهای اجتماعی و جامعه شناسی در همه علوم به عنوان یکی از زیر ساختهای موثر در توسعه هر علم همواره مطرح می باشد. حسابداری ،به عنوان دانشی که در مسیر بالندگی از دو منظر دانش و حرفه فهمواره از ابعاد گوناگون با محیط پیرامون و جامعه در ارتباط و به نوعی درهم تنیده ،در مسیر تکامل با کنشگران و شبکه های بسیاری در ارتباط و تعامل است و آشنایی با نحوه ارتباطات موجود و شناخت نقش هر کنشگر در این سیستم می تواند به تحول و تکامل گسترده تر حسابداری از دو منظر دانش و حرفه کمک کند.تئوری شبکه کنشگران یکی از تئوری های جامعه شناسی است که به تبیین شبکه های موجود در هر سیستم اطلاعاتی و نقش اجزای تشکیل دهنده هر شبکه در سیستم می پردازد. بر این اساس  برای اولین بار در ایران،در مقاله حاضر، به معرفی و تبیین نظریه شبکه کنشگران،اجزای تشکیل دهنده هر شبکه و نحوه تعامل و ارتباط این تئوری و اجزای آن در سیستم حسابداری از منظر دانش پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Actor Network Theory in Accounting from the perspective of knowledge

نویسندگان [English]

  • B. Banitalebi Dehkordi 1
  • F. Rahnamay.Roodposhti 2
  • Hashem Nikomaram 3
  • Ghodrattollah Talebnia 4
1 B. Banitalebi Dehkordi Ph.D Student . Department of Business Management, Islamic Azad University, Science & Research Branch,Tehran,Iran
2 Professor of Department of Business Management, Islamic Azad University, Science & Research Branch,Tehran,Iran
3 Professor of Department of Business Management, Islamic Azad University, Science & Research Branch,Tehran,Iran
4 Gh.Talebnia Associate Professor of Department of Business Management, Islamic Azad University, Science & Research Branch,Tehran,Iran
چکیده [English]

The interest in the role of communication and social factors and sociological sciences as an effective infrastructure in the development of science is always raised. Accounting as well as the knowledge that in the course of development of the knowledge and professional perspective,  always different aspects .In connection with the environment and society and somehow intertwined. In the course of evolution, with many actors and networks interact to understand how communication and understanding of the role of each actor in the system, can further evolution of the two aspects of accounting knowledge and professional help. Actors network theory, a theory of sociology that explores the role of information systems and networks in each component of each network's system. According to the article, to introduce and Explaining theory of Actors network, each network component and the interactions between the theory and its components in terms of know-paid billing system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actors Network Theory (ANT)
  • Sociology
  • Accounting Systems
  • management accounting