ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی مدل ارزشگذاری اولسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه حسابداری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طبق تئوری چرخه عمر، اهمیت شاخصهای ریسک و عملکرد طی چرخه عمر شرکت متفاوت است. از طرفی مدلهای پیش
بینی و ارزشیابی اولسون ) 5991 ( بر ارزش دفتری شرکت، سود حسابداری و فرض "تصادفی، متعادل و با ثبات بودن سودهای
غیرعادی" متکی است. در این پژوهش با هدف بررسی توان بهبود مدل ارزشیابی اولسون با در نظر گرفتن متغیر چرخهی عمر
شرکت، نمونهای متشکل از 551 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 5831 تا 5891 انتخاب و با استفاده
از روش شناسی پارک و چن ) 1112 ( به مراحل سه گانه چرخه عمر تقسیم و سپس با در نظر گرفتن جایگاه شرکت در چرخه عمر،
مدلهای پیش بینی عایدات غیر عادی و ارزشیابی اولسون ) 5991 ( تعدیل و مدل تعدیل شده با مدل اولیه در دو دوره تخمین کوتاه
مدت 1 ساله و بلند مدت 51 ساله مقایسه گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که طی هر دو دوره تخمین مدل تعدیل شده نسبت
به مدل اولیه عملکرد بهتری در پیش بینی عایدات غیر عادی و ارزشیابی شرکتها دارد، هرچند در دوره تخمین 51 ساله، ارزشهای
برآوردی هر دو مدل اولیه و تعدیل شده به نحو معنا داری کمتر از ارزشهای واقعی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the role of firm’s life cycle in the optimal design of Ohlson valuation model

نویسندگان [English]

  • Hosein Etemadi 1
  • Forough Rahimi Mougouie 2
  • Mohammad Ali Aghaie 3
  • Ali Asghar Anvary Rostamy 4
چکیده [English]

The significance of risk and performance indicators during the firm’s life cycle is different according to the life cycle theory. On the other hand Ohlson prediction and valuation models (1995) are based on firm book value, accounting profit and the assumption of "randomized, balanced and stabilized abnormal earnings". In this study which is aimed to review the ability to improve the Ohlson valuation model considering the firm’s life cycle variable, a sample of 110 firms listed in Tehran Stock Exchange between 2003 and 2013 was selected. Using Park and Chen (2006) methodology, the life cycle was divided into three stages and then, considering the firm’s place in the life cycle, prediction models of abnormal earnings and Ohlson firm’s valuation (1995) were adjusted and afterward the adjusted models were compared with the initial model in two short-term and long-term estimation periods of 5 and 10 years, respectively. The results show that during both estimation periods, the adjusted model has a better performance in predicting abnormal earnings and firm’s valuation compared to the initial model, however during the 10-year estimation period, the two models’ estimated values were significantly less than actual values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unusual gains
  • Evaluation
  • company life cycle
  • the Olson model