دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-104 
امکان‌سنجی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس مدل "شه" (مطالعه موردی شهرداری شیراز)

صفحه 65-84

جواد مرادی؛ هاشم ولی‌پور؛ محمدعلی راضی؛ علیرضا منصورآبادی؛ رضا زارع