دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 1-170 
مدل‌های رگرسیونی خطی و غیرخطی جهت برآورد جریان وجوه نقد

صفحه 141-156

فاطمه صراف؛ علی ثقفی؛ یحیی حساس یگانه؛ مقصود امیری